Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท ฉางเถ่พัฒนาการแร่ จำกัด
ประเภทกิจการ :
-
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0105547054681
วันที่จดทะเบียน :
-
สถานะนิติบุคคล :
-
ที่อยู่ :
เลขที่ 29/20 ถนน ร่วมใจ ตำบล กุดป่อง อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
อีเมล :
-
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 1 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 256602-51 โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่เหล็ก คำขอประทานบัตรที่ 15/2547 ของบริษัท ฉางเถ่ พัฒนาการแร่ จำกัด เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...