Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0105533055079
วันที่จดทะเบียน :
16/05/2533
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 222 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ :
029985801
โทรสาร :
-
อีเมล :
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 5 รายงาน
เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ
256504-19 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้า เอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
15075 โครงการโรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
4386 รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้า เอ็กโก โคเจน ของบริษัท เอ็กโก โคเจนเนอเรชั่น จำกัด พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
3276 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมระยอง ชุดที่ 1-4 พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
1300 โครงการ โรงไฟฟ้าเอ็กโก โคเจน พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...