Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรเสฏฐ์ชนะ
ประเภทกิจการ :
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0773554000578
วันที่จดทะเบียน :
25/05/2554
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 4 ถนน ดำรงราช ตำบล หัวหิน อำเภอ หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ 77110
โทรศัพท์ :
032513933
โทรสาร :
-
อีเมล :
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 1 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 6685 โครงการ โรงแรมสูง 3 ชั้น ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรเสฎฐ์ชนะ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...