Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0135553000881
วันที่จดทะเบียน :
19/01/2553
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 111 ซอย - ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ :
02-0248804-6
โทรสาร :
-
อีเมล :
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 2 รายงาน
เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ
11522 โครงการ ผลิตไฟฟ้านวนคร (ส่วนขยายครั้งที่ 1) พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
7109 โครงการผลิตไฟฟ้านวนคร พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...