Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0135553000881
วันที่จดทะเบียน :
19/01/2553
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 111 ซอย - ถนน พหลโยธิน ตำบล คลองหนึ่ง อำเภอ คลองหลวง จังหวัด ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ :
02-0248804-6
โทรสาร :
-
อีเมล :
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 3 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 256506-21 โครงการผลิตไฟฟ้านวนคร (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) พลังงาน สผ. รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 11522 โครงการ ผลิตไฟฟ้านวนคร (ส่วนขยายครั้งที่ 1) พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 7109 โครงการผลิตไฟฟ้านวนคร พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...