Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0105553089408
วันที่จดทะเบียน :
22/07/2553
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 462/61 ถนน พระราม3 แขวง ช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ :
056 482 888
โทรสาร :
-
อีเมล :
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 3 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 256506-74 โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-78 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบวิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ครั้งที่ 3) ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 7582 โครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...