Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท อัมรา ฮอสพิทาลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0105553086255
วันที่จดทะเบียน :
16/07/2553
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 180/1 ถนน สุรวงศ์ แขวง สี่พระยา เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ :
020218888
โทรสาร :
-
อีเมล :
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 1 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 5892 โครงการ โรงแรมอัมรา กรุงเทพ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...