Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี1 จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0105550048743
วันที่จดทะเบียน :
04/05/2550
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 87 ถนน วิทยุ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
036374306-12
โทรสาร :
036074313
อีเมล :
เว็บไซต์ :
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 2 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 6050 การขอเปลี่ยนแปงรายละเอียดโครงการ โรงไฟฟ้าโคกแย้ 1 ของบริษัท กัลฟ์ เจพี เคพี 1 จำกัด พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 5501 โครงการโรงไฟฟ้าโคกแย้ 1 (ระยะก่อสร้าง) พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...