Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท วีรันดา บีช พัทยา จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0105549089601
วันที่จดทะเบียน :
27/07/2549
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ เลขที่ 211, 211/1, 211/2 หมู่ 1 ตำบล นาจอมเทียน อำเภอ สัตหีบ จังหวัด ชลบุรี 20250
โทรศัพท์ :
038-111-899
โทรสาร :
-
อีเมล :
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 3 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 256605-45 โครงการอาคารชุด และโครงการอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) วีรันดา บีช พัทยา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 11115 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการอาคารชุดและโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) วีรันดา บีช พัทยา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 7217 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการอาคารชุด และโครงการอยู่อาศัยรวม (ให้เช่า) วีรันดา บีช พัทยา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...