Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บีเอสเอ็นแอสเซท จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0105548129821
วันที่จดทะเบียน :
03/10/2548
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 1030/4 ซอย - ถนน พระราม 4 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ :
026189012
โทรสาร :
026189098
อีเมล :
เว็บไซต์ :
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 1 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 3741 โครงการอาคารโรงแรมและสำนักงาน ขนาดความสูง 27 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น บริษัท บีเอสเอ็นแอสเซท จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...