Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
ประเภทกิจการ :
บริษัทมหาชนจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0107536000846
วันที่จดทะเบียน :
16/08/2536
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ เลขที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนน ไอ-3 ตำบล มาบตาพุด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง 21150
โทรศัพท์ :
038925000
โทรสาร :
038683048
อีเมล :
เว็บไซต์ :
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 16 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 15342 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบ ต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง ของโครงการโรงงานคลอร์อัลคาไล โรงงานผลิตไวนิลคลอไรด์และโรงงานผลิตผงพลาสติกพีวีซี (ครั้งที่ 11) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 15342 โครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการโรงงานคลอร์อัลคาไล โรงงานผลิตไวนิลคลอไรด์ และโรงงานผลิตผงพลาสติกพีวีซี (ส่วนขยาย ครั้งที่ 3) บริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14920 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงงานคลอร์อัลคาไล โรงงานผลิตไวนิลคลอไรด์ และโรงงานผลิตผงพลาสติกพีวีซี ครั้งที่ 10 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14153 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงงานคลอร์อัลคาไล โรงงานผลิตไวนิลคลอไรด์ และโรงงานผลิตผงพลาสติกพีวีซี ครั้งที่ 9 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14152 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงงานคลอร์อัลคาไล โรงงานผลิตไวนิลคลอไรด์ และโรงงานผลิตผงพลาสติกพีวีซี ครั้งที่ 8 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14151 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงงานคลอร์อัลคาไล โรงงานผลิตไวนิลคลอไรด์ และโรงงานผลิตผงพลาสติกพีวีซี ครั้งที่ 7 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 12966 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงงานคลอร์อัลคาไล โรงงานผลิตไวนิลคลอไรด์ และโรงงานผลิตผงพลาสติกพีวีซี ครั้งที่ 6 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 12131 โครงการโรงงานคลอร์อัลคาไล โรงงานผลิตไวนิลคลอไรด์ และโรงงานผลิตผงพลาสติกพีวีซี อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 10275 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงงานคลอร์อัลคาไล โรงงานผลิตไวนิลคลอไรด์ และโรงงานผลิตผงพลาสติกพีวีซี ครั้งที่ 5 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 7119 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงงานคลอร์อัลคาไล โรงงานผลิตไวนิลคลอไรด์ และโรงงานผลิตผงพลาสติกพีวีซี ครั้งที่ 4 อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 6183 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงงานคลอร์อัลคาไล โรงงานไวนิล และโรงงานผลิตผงพลาสติกพีวีซี (ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 4564 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงงานคลอร์อัลคาไล โรงงานไวนิล และโรงงานผลิตผงพลาสติกพีวีซี อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 3470 โครงการส่วนขยายโรงงานคลอร์อัลคาไลและปรับปรุงการผลิตโรงงานไวนิล อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 3035 โครงการโรงงานผลิตผงพลาสติกพีวีซี (ส่วนขยาย) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 2499 โครงการปรับปรุงโรงงาน MCA และ VCM เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 495 โครงการโรงงานผลิตไวนิลคลอไรด์และคลออัลคาไลน์ อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...