Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท เชียงใหม่จำรัสขนส่ง จำกัด
ประเภทกิจการ :
-
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0505551005866
วันที่จดทะเบียน :
-
สถานะนิติบุคคล :
-
ที่อยู่ :
เลขที่ 30/64 หมู่ 5 ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
อีเมล :
-
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 1 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 256603-61 โครงการเหมืองแร่แบไรต์ และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 1/2557 (ประทานบัตรที่ 15603/14704) เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...