Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท ศิลา แกลง จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0215550000847
วันที่จดทะเบียน :
21/03/2550
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 112/2,112/3หมู่ที่4 ตำบล กองดิน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง 22160
โทรศัพท์ :
0901259760
โทรสาร :
-
อีเมล :
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 1 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 256604-14 โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินทัฟฟ์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของบริษัท ศิลา แกลง จำกัด คำขอประทานบัตรที่ 1/2563 ตั้งอยู่ที่ ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เหมืองแร่ สผ. รับรายงาน รายละเอียด


Loading...