Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0205558034601
วันที่จดทะเบียน :
17/12/2558
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 199 หมู่ที่ 2 ตำบล เขาซก อำเภอ หนองใหญ่ จังหวัด ชลบุรี 20190
โทรศัพท์ :
038168555
โทรสาร :
038168560
อีเมล :
เว็บไซต์ :
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 3 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 15197 โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น (ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน รับรายงานฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 15197 โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน รับรายงานฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 15197 โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น ข อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...