Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท ซี.ไอ.จี.อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
ประเภทกิจการ :
-
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0505546002218
วันที่จดทะเบียน :
-
สถานะนิติบุคคล :
-
ที่อยู่ :
ตำบล ช้างเผือก อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
อีเมล :
-
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 2 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 256512-2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการทำเหมืองชนิดแร่ดีบุก ประทานบัตรที่ 25958/16167 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 25957/16166 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 7809 โครงการเหมืองแร่ดีบุก ประทานบัตรที่ 25957/16166 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 25958/16167 เหมืองแร่ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...