Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ประเภทกิจการ :
-
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0107548000188
วันที่จดทะเบียน :
-
สถานะนิติบุคคล :
-
ที่อยู่ :
เลขที่ เลขที่ 111 หมู่ที่ 7 ถนน นนทบุรี-ปทุมธานี ตำบล บางคูวัด อำเภอ เมืองปทุมธานี จังหวัด ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
อีเมล :
-
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 4 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 14450 โครงการจัดสรรที่ดิน เดอะ วิช 3 ป่าคลอก เฟส 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 11807 โครงการ จัดสรรที่ดิน เดอะ วิช 3 แอท ป่าคลอก อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 9872 โครงการอาคารพักอาศัย คสล. 8 ชั้น ของ บริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9646 โครงการ จัดสรรที่ดิน เดอะ วิช แอท ป่าคลอก ของบริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...