Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
ประเภทกิจการ :
บริษัทมหาชนจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0107537002443
วันที่จดทะเบียน :
19/07/2537
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ ชั้น 31 อาคาร สำนักงาน ดิ ออฟฟิสเซส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนน ถนนพระราม 1 แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
เว็บไซต์ :
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 4 รายงาน
เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ
256506-26 โครงการเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต 2 (เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
9830 โครงการ เอสเซ็นท์ เชียงใหม่ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
9234 โครงการเซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต 2 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
2909 โครงการ เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...