Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท บัวใหญ่ ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0305545001082
วันที่จดทะเบียน :
16/09/2545
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 188 หมู่ที่ 5 ตำบล ด่านช้าง อำเภอ บัวใหญ่ จังหวัด นครราชสีมา 30120
โทรศัพท์ :
044-003566
โทรสาร :
-
อีเมล :
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 2 รายงาน
เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ
256506-20 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 55 เมกะวัตต์ (ครั้งที่ 1) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
10075 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 55 เมกะวัตต์ ของ บริษัท บัวใหญ่ ไบโอ เพาเวอร์ จำกัด พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...