Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท เวิลด์ อินดัสเทรียล เอสเตท จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0105530064280
วันที่จดทะเบียน :
08/12/2530
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 4 หมู่ 11 ตำบล ลาดสวาย อำเภอ ลำลูกกา จังหวัด ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
อีเมล :
เว็บไซต์ :
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 4 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 10377 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 10377 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) ครั้งที่ 1 อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14529 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการนิคมอุตสาหกรรมเวิลด์ (ลำพูน) ครั้งที่ 1 อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 10377 โครงการนิคมอุตสาหกรรมลำพูน 2 อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...