Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0105553098636
วันที่จดทะเบียน :
16/08/2553
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 302 แขวง สุริยวงศ์ เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
อีเมล :
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 3 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 256605-46 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 1) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13140 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 2) พลังงาน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 10771 โครงการโรงไฟฟ้าเบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น พลังงาน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...