Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
ประเภทกิจการ :
-
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0993000132157
วันที่จดทะเบียน :
-
สถานะนิติบุคคล :
-
ที่อยู่ :
เลขที่ 124 ซอย - ถนน สีลม แขวง สุริยวงศ์ เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ :
026259000
โทรสาร :
0222362911
อีเมล :
เว็บไซต์ :
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 4 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 2322 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 10799 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน (ส่วนขยาย : อาคาร B) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 6379 โครงการศูนย์สร้างผู้นำสภาคริสตจักรในประเทศไทย ของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 2322 โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...