Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
ประเภทกิจการ :
บริษัทมหาชนจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0107557000411
วันที่จดทะเบียน :
27/11/2557
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 555/2 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร B ชั้น 5 ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง จตุจักร เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ :
021404600
โทรสาร :
-
อีเมล :
เว็บไซต์ :
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 14 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 14716 การขอแก้ไขมาตรการในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13476 การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 4 ครั้งที่ 1 พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 12879 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 12866 โครงการ สาธารณูปการ แห่งที่ 4 พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 12862 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ โรงไฟฟ้าเอกชน (ครั้งที่ 1) พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 12125 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการศูนย์สาธารณูปการกลางแห่งที่ 1 ครั้งที่ 2 พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 12124 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการศูนย์สาธารณูปการกลางแห่งที่ 1 ครั้งที่ 3 พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 12123 โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 11271 โครงการ ศูนย์สาธารณูปการ แห่งที่ 3 พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9340 โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง แห่งที่ 2 พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 6972 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง ครั้งที่ 1 พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 5434 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการศูนย์สาธารณูปการกลางแห่งที่ 2 ครั้งที่ 1 พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 3574 โครงการส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการศูนย์สถาณูปการกลาง พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 794 โครงการโรงไฟฟ้าเอกชน พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...