Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
นายสมจิตร ครองสติ
ประเภทกิจการ :
-
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
3190900321958
วันที่จดทะเบียน :
-
สถานะนิติบุคคล :
-
ที่อยู่ :
เลขที่ 100 หมู่ 1 ตำบล กองดิน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง 22160
โทรศัพท์ :
0817628114
โทรสาร :
-
อีเมล :
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 3 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 256509-102 โครงการทำเหมืองแร่ชนิดหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ของนายสมจิตร ครองสติ คำขอประทานบัตรที่ 2/2553 เหมืองแร่ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256504-89 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแอนดีไซต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของนายสมจิตร ครองสติ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภัจจ์ศิลา รับช่วงการทำเหมือง) ประทานบัตรที่ 30992/16110 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 6089 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 2/2552 (ประทานบัตรที่ 30992/16110) ของ นายสมจิตร ครองสติ เหมืองแร่ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...