Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท เกษตรผล เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0105559041628
วันที่จดทะเบียน :
09/03/2559
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 90/44-45 แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 2 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 256509-20 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 140 เมกะวัตต์ (ครั้งที่ 1) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 10896 โครงการ โรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาด 140 เมกะวัตต์ พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...