Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท เหมืองหินวรจันทร์ จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0725539000661
วันที่จดทะเบียน :
29/08/2539
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 215 ม.13 ตำบล หนองโอ่ง อำเภอ อู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี 72160
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 3 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 256604-18 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง เหมืองแร่ รับรายงานฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256604-17 โครงการทำเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง เหมืองแร่ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 11744 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อการก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 28415/15610 เหมืองแร่ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...