Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
นางสาวสิริธิดา สมิตะสิริ
ประเภทกิจการ :
-
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
3100500457542
วันที่จดทะเบียน :
-
สถานะนิติบุคคล :
-
ที่อยู่ :
เลขที่ 1701/4-5 แขวง จตุจักร เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
อีเมล :
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 2 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 256603-91 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการเหมืองแร่แบไรต์ ของนางสาวสิริธิดา สมิตะสิริ ประทานบัตรที่ 26096/16005 เหมืองแร่ รับรายงานฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 4260 โครงการเหมืองแร่แบไรต์ คำขอประทานบัตรที่ 1/2551 (ประทานบัตรที่ 26096/16005) เหมืองแร่ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...