Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท เปาโลเมดิค จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0105529036049
วันที่จดทะเบียน :
08/10/2529
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 11/1 ถนน รังสิต-นครนายก ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอ ธัญบุรี จังหวัด ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ :
025778111
โทรสาร :
-
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 2 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 13015 โครงการขยายโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 11739 โครงการ โรงพยาบาลเปาโล รังสิต (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...