Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท บางสวรรค์ศิลาทอง จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0845541001059
วันที่จดทะเบียน :
30/10/2541
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 213/1 หมู่ 3 ตำบล บางสวรรค์ อำเภอ พระแสง จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84210
โทรศัพท์ :
077326170
โทรสาร :
-
อีเมล :
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 1 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 1293 โครงการเหมืองแร่หินปูน ประทานบัตรที่ 30176/15222 เหมืองแร่ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...