Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเภทกิจการ :
-
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0994000159072
วันที่จดทะเบียน :
-
สถานะนิติบุคคล :
-
ที่อยู่ :
เลขที่ 254 ซอย - ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
0812966060
โทรสาร :
-
อีเมล :
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 5 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 14995 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการรื้อถอนอาคารศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาพื้นที่หมอน 33 เขตพาณิชย์สวนหลวง - สามย่าน อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14755 โครงการพัฒนาพื้นที่หมอน 33 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 13178 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณลานจอดรถที่ 4 ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทล ศูนย์การค้าสยามสแควร์ (บล็อก L) (โครงการโรงแรม) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 10758 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณลานจอดรถที่ 4 ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทล ศูนย์การค้าสยามสแควร์ (บล็อก L) (โครงการโรงแรม) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 5447 โครงการพัฒนาที่ดิน บริเวณลานจอดรถที่ 4 ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทล ศูนย์การค้าสยามสแควร์ (บล็อก L) (โครงการโรงแรม) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...