Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0105560114439
วันที่จดทะเบียน :
12/07/2560
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 518/5 อาคารมณียาเซ็นเตอร์ ชั้น 9 ถนน ถนนเพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ :
-
โทรสาร :
-
อีเมล :
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 1 รายงาน
เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ
13853 โครงการ โรงแรม กมลา ซีเนียร์ ลิฟวิ่ง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...