Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลเจ้าของโครงการ
บริษัท พรราชันย์ จำกัด
ประเภทกิจการ :
บริษัทจำกัด
เลขทะเบียนนิติบุคคล :
0425551000105
วันที่จดทะเบียน :
26/03/2551
สถานะนิติบุคคล :
ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่อยู่ :
เลขที่ 54 ถนน เจริญรัฐ ตำบล กุดป่อง อำเภอ เมืองเลย จังหวัด เลย 42000
โทรศัพท์ :
0979636455
โทรสาร :
-
อีเมล :
เว็บไซต์ :
-
จำนวนรายงานที่ได้รับความเห็นชอบ 1 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานภาพโครงการ รายละเอียด
รายละเอียด 13547 โครงการเหมืองแร่เหล็ก คำขอประทานบัตรที่ 15/2551 (ประทานบัตรที่ 32803/16013) เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...