Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท ดีไว พลัส จำกัด
สถานะ :
ยังไม่ได้รับอนุญาต
อายุใบอนุญาต :
-
เลขที่ใบอนุญาต :
-
เริ่มวันที่ :
-
หมดอายุวันที่ :
-
ที่อยู่ :
เลขที่ 343/41 , 343/42 ถนน คลองลำเจียก แขวง นวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ :
029439452
โทรสาร :
021053408
อีเมล :
dewiplus.dewi@gmail.com
เว็บไซต์ :
รายชื่อผู้ชำนาญการ/ผู้จัดทำรายงานอิสระ จำนวน 1 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 กรรณิกา จันทะล่าม - - -
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 14 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 สาริณี กุลสุนทรรัตน์ - - -
2 จิราพร ร่วมรักษ์ - - -
3 นางสาวสะใบแพร จันทะนพ - - -
4 นายเวสารัช อุตมะ - - -
5 นางสาววนิดา นามจันทา - - -
6 นางสาววิวรา อินจันทร์ - - -
7 อุษา ฤทธิ์พันธุ์ม่วง - - -
8 เชิญขวัญ แช่มประสพ - - -
9 นายกมลชัย ทับธง - - -
10 นางสาววริศรา ยืนยาว - - -
11 นายกิติพงษ์ นามจันทา - - -
12 นางสาวนภาดล โชคสมบูรณ์กุล - - -
13 นายศุภณัฐ พรมคำบุตร - - -
14 นายพีรวิชญ์ ศิริชัย - - -
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 0 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
 ไม่มีรายการ


Loading...