Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานะ :
ได้รับใบอนุญาตแล้ว
อายุใบอนุญาต :
3 ปี
เลขที่ใบอนุญาต :
7/2563
เริ่มวันที่ :
03/02/2563
หมดอายุวันที่ :
02/02/2566
ที่อยู่ :
เลขที่ 999 ถนน ถ.พุทธมณฑลสาย ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170
โทรศัพท์ :
0-2441-5000 ต่อ 1330-1332,2018
โทรสาร :
0-2441-9509-10
อีเมล :
myinternet@mahidol.ac.th
เว็บไซต์ :
-
รายชื่อผู้ชำนาญการ/ผู้จัดทำรายงานอิสระ จำนวน 2 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นายลือพล ปุณณกันต์ - - ไทย
2 นายอรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน - - ไทย
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 18 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 บุญลือ คะเชนทร์ชาติ - - -
2 ชิษณุพงศ์ ประทุม - - -
3 พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ - - -
4 นวลจันทร์ สิงห์คราญ - - -
5 กฤตณะ พฤกษากร - - -
6 ธรรมรัตน์ พุทธไทย - - -
7 นายสุระ พัฒนเกียรติ - -
8 นายสยาม อรุณศรีมรกต - -
9 นายกันต์ ปานประยูร - -
10 นางสาวมณฑิรา ยุติธรรม - - ไทย
11 นายรัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ - - ไทย
12 นายรัตนะ บุลประเสริฐ - - ไทย
13 นายบัณฑิต ชาญณรงค์ - - ไทย
14 นายรัชพงษ์ กลิ่นศรีสุข - - ไทย
15 นายพิจักษณ์ หิญชีระนันทน์ - - ไทย
16 นางสาวกมลาภรณ์ คนองเดช - - ไทย
17 นางสาวจิรทยา เริ่มมนตรี - - ไทย
18 นางสาววรนันท์ บุตราช - - ไทย
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 1 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 1647 โครงการท่าเทียบเรือบ้านเรือศักดิ์สวัสดิ์ โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...