Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถานะของใบอนุญาต :
อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
7/2563
เริ่มวันที่ :
03/02/2563
หมดอายุวันที่ :
02/02/2566
ที่อยู่ :
เลขที่ 999 ถนน ถ.พุทธมณฑลสาย ตำบล ศาลายา อำเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม 73170
โทรศัพท์ :
0-2441-5000 ต่อ 1330-1332,2018
โทรสาร :
0-2441-9509-10
อีเมล :
myinternet@mahidol.ac.th
เว็บไซต์ :
-
รายชื่อผู้ชำนาญการ/ผู้จัดทำรายงานอิสระ จำนวน 2 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต สัญชาติ
1 นายลือพล ปุณณกันต์ - ไม่มีใบอนุญาต ไทย
2 นายอรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน - ไม่มีใบอนุญาต ไทย
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 18 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต สัญชาติ
1 นายสุระ พัฒนเกียรติ - ไม่มีใบอนุญาต
2 นายสยาม อรุณศรีมรกต - ไม่มีใบอนุญาต
3 นายกันต์ ปานประยูร - ไม่มีใบอนุญาต
4 นางสาวมณฑิรา ยุติธรรม - ไม่มีใบอนุญาต ไทย
5 นายรัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ - ไม่มีใบอนุญาต ไทย
6 นายรัตนะ บุลประเสริฐ - ไม่มีใบอนุญาต ไทย
7 นายบัณฑิต ชาญณรงค์ - ไม่มีใบอนุญาต ไทย
8 นายรัชพงษ์ กลิ่นศรีสุข - ไม่มีใบอนุญาต ไทย
9 นายพิจักษณ์ หิญชีระนันทน์ - ไม่มีใบอนุญาต ไทย
10 นางสาวกมลาภรณ์ คนองเดช - ไม่มีใบอนุญาต ไทย
11 นางสาวจิรทยา เริ่มมนตรี - ไม่มีใบอนุญาต ไทย
12 นางสาววรนันท์ บุตราช - ไม่มีใบอนุญาต ไทย
13 บุญลือ คะเชนทร์ชาติ - ไม่มีใบอนุญาต -
14 ชิษณุพงศ์ ประทุม - ไม่มีใบอนุญาต -
15 พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ - ไม่มีใบอนุญาต -
16 นวลจันทร์ สิงห์คราญ - ไม่มีใบอนุญาต -
17 กฤตณะ พฤกษากร - ไม่มีใบอนุญาต -
18 ธรรมรัตน์ พุทธไทย - ไม่มีใบอนุญาต -
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 3 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 6951 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน จังหวัดตาก พัฒนาแหล่งน้ำ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 1770 โครงการบริหารพลังงานทดแทนเพื่อการผลิตปูนซีเมนต์ โรงงาน 2 และ 3 อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 1647 โครงการท่าเทียบเรือบ้านเรือศักดิ์สวัสดิ์ โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...