Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
สถานะของใบอนุญาต :
อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
1/2563
เริ่มวันที่ :
30/03/2563
หมดอายุวันที่ :
29/03/2566
ที่อยู่ :
เลขที่ 7 ซอย ซอยพหลโยธิน 24 ถนน ถนนพหลโยธิน แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ :
0-2939-4370
โทรสาร :
0-2513-4221
อีเมล :
monitor@spscon.com
เว็บไซต์ :
รายชื่อกรรมการบริษัท จำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
ไม่มีรายการ
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 2 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 สมชาย ธนาวิบูลเศรษฐ- ไม่มีใบอนุญาต
2 ธนภร มะลิสาร3 ปี อนุญาต
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 27 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
1 ศรัณย์ ธนาวิบูลเศรษฐ - ไม่มีใบอนุญาต
2 สุนันท์ ล้อมดวงจันทร์ - ไม่มีใบอนุญาต
3 วรรยารักษ์ เครือมังกร - ไม่มีใบอนุญาต
4 วรวิทย์ เหล่าตระกูล - ไม่มีใบอนุญาต
5 สุพัฒตรา เอี่ยมนอก - ไม่มีใบอนุญาต
6 นลินี สีมาก - ไม่มีใบอนุญาต
7 วิทยา โพนชัย - ไม่มีใบอนุญาต
8 พุฒิคุณ ชัยน้อย - ไม่มีใบอนุญาต
9 ชลิต เขียวระยับ - ไม่มีใบอนุญาต
10 พีระ เดชอุดม - ไม่มีใบอนุญาต
11 สมพล ตันติไวทยพันธุ์ - ไม่มีใบอนุญาต
12 สิทธิเมธา ศรีบุตรดา - ไม่มีใบอนุญาต
13 ณิชา กรดเต็ม - ไม่มีใบอนุญาต
14 รัตติยา ดังงา - ไม่มีใบอนุญาต
15 นภัสวรรณ แสงทับทิม - ไม่มีใบอนุญาต
16 จิตรวดี ภารกุล - ไม่มีใบอนุญาต
17 ศิริกัญญ เชาวมัย - ไม่มีใบอนุญาต
18 กาญจนา ชัยหาทัพ - ไม่มีใบอนุญาต
19 โสภิดา ประสาทพร - ไม่มีใบอนุญาต
20 เบญจภรณ์ หอมกลิ่น - ไม่มีใบอนุญาต
21 พิมพ์นัดดา มะโรงศรี - ไม่มีใบอนุญาต
22 เขมรินทร์ ถิรรัฐเศรษฐ์ - ไม่มีใบอนุญาต
23 จินดาพร ภารกุล - ไม่มีใบอนุญาต
24 สาธิตา แก้วเขียว - ไม่มีใบอนุญาต
25 ชนนิกานต์ หอมรื่น - ไม่มีใบอนุญาต
26 สุพิชญา รังษีสว่าง - ไม่มีใบอนุญาต
27 กวิสรา วรรณชัย - ไม่มีใบอนุญาต
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 600 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256508-88 โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ คำขอประทานบัตรที่ 2/2554 (ประทานบัตรเลขที่ 23993/16162) ของนายนรินทร์ เก่งธนทรัพย์ เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-95 โครงการ โรงแรม แคนทารี สมุย (KANTARY SAMUI) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-105 โครงการเดอะสแปลช เกาะช้าง (The Splash Koh Chang) (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-9 โครงการโรงแรม HT9 Hotel (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ประโยชน์อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256503-49 โครงการ Distar Care อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256502-15 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2544 (ประทานบัตรเลขที่ 30872/15719) เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15222 โครงการ อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น (รัชดาภิเษก 19) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 15096 โครงการเหมืองแร่หินประดับชนิดหินแกรนิต คำขอประทานบัตรที่ 65/2536 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14957 โครงการ ดี อีโค่ คอนโด พัทยา 2 (D Eco Condo Pattaya 2) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14900 โครงการ โรงแรม เกาะช้างพาราไดซ์ ฮิล (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14519 โครงการ โรงแรม ลานนา รีสอร์ท (LANNA RESORT) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14518 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) คำขอประทานบัตรที่ 6/2553 (ประทานบัตรเลขที่ 30294/16161) เหมืองแร่ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14499 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เพื่อทำปูนขาวสำหรับอุตสาหกรรมปิกหนังและนน้ำตาล และเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างคำขอประทานบัตรที่ 5/2549 (ประทานบัตรที่ 33282/16276) ร่วมแผนผังคำขอประทานบัตรที่ 6/2549 (ประทานบัตรที่ 33283/16277) เหมืองแร่ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14231 โครงการทำเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ คำขอประทานบัตรที่ 19/2550 (ประทานบัตรเลขที่ 33104/15926) เหมืองแร่ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14185 โครงการเหมืองแร่ฟลูออไรต์และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ประทานบัตรที่ 25856/14715 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13862 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการ ไลม์ พัทยา (Lime Pattaya) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13858 โครงการ โรงแรมแคนทารี บ้านฉาง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13548 โครงการเหมืองแร่หินอ่อน และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อทำปูนขาว คำขอประทานบัตรที่ 1/2549 ของบริษัท หินอ่อน จำกัด (ประทานบัตรที่ 32517/16065) เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13547 โครงการเหมืองแร่เหล็ก คำขอประทานบัตรที่ 15/2551 (ประทานบัตรที่ 32803/16013) เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13486 โครงการเหมืองแร่ไพโรฟิลไลต์ ประทานบัตรที่ 32422/15637 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...