Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
สถานะ :
ได้รับใบอนุญาตแล้ว
อายุใบอนุญาต :
3 ปี
เลขที่ใบอนุญาต :
1/2563
เริ่มวันที่ :
30/03/2563
หมดอายุวันที่ :
29/03/2566
ที่อยู่ :
เลขที่ 7 ซอย ซอยพหลโยธิน 24 ถนน ถนนพหลโยธิน แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ :
0-2939-4370
โทรสาร :
0-2513-4221
อีเมล :
i.monitor@spscon.com
เว็บไซต์ :
รายชื่อผู้ชำนาญการ/ผู้จัดทำรายงานอิสระ จำนวน 2 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นายสมชาย ธนาวิบูลเศรษฐ - - ไทย
2 นางสาวธนภร มะลิสาร - - ไทย
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 24 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นายศรัณย์ ธนาวิบูลเศรษฐ - - ไทย
2 นางสาวสุนันท์ ล้อมดวงจันทร์ - -
3 นางสาววรรยารักษ์ เครือมังกร - -
4 นายวรวิทย์ เหล่าตระกูล - - ไทย
5 นางสาวสุพัฒตรา เอี่ยมนอก - -
6 นางสาวนลินี สีมาก - - ไทย
7 นางสาวสุจิตรา นาวารัตน์ - - ไทย
8 นายวิทยา โพนชัย - - ไทย
9 นายพุฒิคุณ ชัยน้อย - - ไทย
10 นายชลิต เขียวระยับ - -
11 นายพีระ เดชอุดม - - ไทย
12 นายสมพล ตันติไวทยพันธุ์ - -
13 นายสิทธิเมธา ศรีบุตรดา - -
14 นางสาวณิชา กรดเต็ม - - ไทย
15 นางสาวรัตติยา ดังงา - - ไทย
16 นางสาวนภัสวรรณ แสงทับทิม - - ไทย
17 นางสาวจิตรวดี ภารกุล - - ไทย
18 นางสาวศิริกัญญ เชาวมัย - - ไทย
19 นางสาวกาญจนา ชัยหาทัพ - - ไทย
20 นางสาวโสภิดา ประสาทพร - - ไทย
21 นางสาวเบญจภรณ์ หอมกลิ่น - - ไทย
22 นางสาวพิมพ์นัดดา มะโรงศรี - - ไทย
23 นางสาวเขมรินทร์ ถิรรัฐเศรษฐ์ - - ไทย
24 นางสาวจินดาพร ภารกุล - - ไทย
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 595 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256508-88 โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ คำขอประทานบัตรที่ 2/2554 (ประทานบัตรเลขที่ 23993/16162) ของนายนรินทร์ เก่งธนทรัพย์ เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-95 โครงการ โรงแรม แคนทารี สมุย (KANTARY SAMUI) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-105 เดอะ สแปลช เกาะช้าง (The Splash Koh Chang) (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน อยู่ระหว่างเสนอ คชก รายละเอียด
รายละเอียด 256504-9 โรงแรม HT9 Hotel อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน อยู่ระหว่างเสนอ คชก. (จังหวัด) รายละเอียด
รายละเอียด 256503-49 โครงการ Distar Care อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256502-15 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2544 (ประทานบัตรเลขที่ 30872/15719) เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15222 โครงการ อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น (รัชดาภิเษก 19) ของบริษัท ธานนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 15096 โครงการเหมืองแร่หินประดับชนิดหินแกรนิต คำขอประทานบัตรที่ 65/2536 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14957 โครงการ ดี อีโค่ คอนโด พัทยา 2 (D Eco Condo Pattaya 2) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14900 โครงการ โรงแรม เกาะช้างพาราไดซ์ ฮิล (ส่วนขยาย) ของบริษัท เกาะช้างพาราไดซ์ ฮิล จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14519 โครงการ โรงแรม ลานนา รีสอร์ท (LANNA RESORT) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14518 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) คำขอประทานบัตรที่ 6/2553 (ประทานบัตรเลขที่ 30294/16161) เหมืองแร่ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14499 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เพื่อทำปูนขาวสำหรับอุตสาหกรรมปิกหนังและนน้ำตาล และเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างคำขอประทานบัตรที่ 5/2549 (ประทานบัตรที่ 33282/16276) ร่วมแผนผังคำขอประทานบัตรที่ 6/2549 (ประทานบัตรที่ 33283/16277) เหมืองแร่ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14231 โครงการทำเหมืองแร่เฟลด์สปาร์ คำขอประทานบัตรที่ 19/2550 (ประทานบัตรเลขที่ 33104/15926) เหมืองแร่ เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14185 โครงการเหมืองแร่ฟลูออไรต์และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ประทานบัตรที่ 25856/14715 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13862 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ไลม์ พัทยา (Lime Pattaya) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13858 โครงการ โรงแรม คามิโอ บ้านฉาง อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13548 โครงการเหมืองแร่หินอ่อน และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อทำปูนขาว คำขอประทานบัตรที่ 1/2549 ของบริษัท หินอ่อน จำกัด (ประทานบัตรที่ 32517/16065) เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13547 โครงการเหมืองแร่เหล็ก ประทานบัตรที่ 32803/16013 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13486 โครงการเหมืองแร่ไพโรฟิลไลต์ ประทานบัตรที่ 32422/15637 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...