Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จำกัด
สถานะของใบอนุญาต :
อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
6/2566
เริ่มวันที่ :
30/03/2566
หมดอายุวันที่ :
29/03/2569
ที่อยู่ :
เลขที่ 7 ซอย ซอยพหลโยธิน 24 ถนน ถนนพหลโยธิน แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ :
0-2939-4370
โทรสาร :
0-2513-4221
อีเมล :
monitor@spscon.com
เว็บไซต์ :
รายชื่อบุคคลธรรมดา ที่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จำนวน 2 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 สมชาย ธนาวิบูลเศรษฐ3 ปี อนุญาต
2 ศรัณย์ ธนาวิบูลเศรษฐ- ไม่มีใบอนุญาต
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 2 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 สมชาย ธนาวิบูลเศรษฐ3 ปี อนุญาต
2 ธนภร มะลิสาร3 ปี อนุญาต
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 14 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
1 ศรัณย์ ธนาวิบูลเศรษฐ - ไม่มีใบอนุญาต
2 วรรยารักษ์ เครือมังกร - ไม่มีใบอนุญาต
3 วรวิทย์ เหล่าตระกูล - ไม่มีใบอนุญาต
4 วิทยา โพนชัย - ไม่มีใบอนุญาต
5 พีระ เดชอุดม - ไม่มีใบอนุญาต
6 สิทธิเมธา ศรีบุตรดา - ไม่มีใบอนุญาต
7 ศิริกัญญ เชาวมัย - ไม่มีใบอนุญาต
8 กาญจนา ชัยหาทัพ - ไม่มีใบอนุญาต
9 เบญจภรณ์ หอมกลิ่น - ไม่มีใบอนุญาต
10 พิมพ์นัดดา มะโรงศรี - ไม่มีใบอนุญาต
11 ชลิต เขียวระยับ - ไม่มีใบอนุญาต
12 นภัสวรรณ แสงทับทิม - ไม่มีใบอนุญาต
13 โสภิดา ประสาทพร - ไม่มีใบอนุญาต
14 เขมรินทร์ ถิรรัฐเศรษฐ์ - ไม่มีใบอนุญาต
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 609 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256704-8 โครงการ เอวา เกาะช้าง (Awa Koh Chang) (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน สผ.รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256702-32 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง (เลขที่ประทานบัตร 30988/16145) เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256702-4 โรงพยาบาลซีจีเอช สายไหม อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 2989 โครงการทำเหมืองแร่ทองคำและเงิน ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ประทานบัตรที่ 25528/14714 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ ประทานบัตรที่ 32529/15809, 32530/15810, 32531/15811, 32532/15812 ตั้งอยู่ที่ตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ และประทานบัตรที่ 26910/15365, 26911/15366, 26912/15367, 26917/15804, 26920/15807, 26921/15806, 26922/15805 และ 26923/15808 ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร เหมืองแร่ อยู่ระหว่างเสนอ คชก. รายละเอียด
รายละเอียด 256611-26 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 30160/16062 (ครั้งที่ 1) เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 3291 โครงการเหมืองแร่หินอ่อน ประทานบัตรที่ 32499/15852 เหมืองแร่ รับรายงานฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256608-8 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 1/2550 (ประทานบัตรที่ 28087/15491) ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 2/2550 (ประทานบัตรที่ 28085/15493) คำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 4/2550 (ประทานบัตรที่ 28107/15494) และคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 5/2550 (ประทานบัตรที่ 28108/15495) เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256606-63 โครงการเหมืองแร่ดินมาร์ล คำขอประทานบัตรที่ 23/2550 (ประทานบัตรที่ 33288/16071) เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 1379 โครงการเหมืองแร่ดินขาว ดีบุก วุลแฟรม ประทานบัตรที่ 6303/15873, 25313/16096, 18371/12985, 25272/14905, 25282/14906 และประทานบัตรที่ 25302/14907 เหมืองแร่ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256606-4 โครงการเหมืองแร่แบไรท์ คำขอประทานบัตรที่ 3/2548 นายมณฑล สุริยาศศิน เหมืองแร่ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256606-4 โครงการเหมืองแร่แบไรท์ คำขอประทานบัตรที่ 3/2548 นายมณฑล สุริยาศศิน เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256603-84 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 1/2548 เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 1379 โครงการเหมืองแร่ดินขาว ดีบุก วุลแฟรม ประทานบัตรที่ 6303/15873, 25313/16096, 18371/12985, 25272/14905, 25282/14906 และประทานบัตรที่ 25302/14907 เหมืองแร่ ยื่นขอถอนรายงาน เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256602-51 โครงการทำเหมืองแร่ชนิดแร่เหล็ก คำขอประทานบัตรที่ 15/2547 ของบริษัท ฉางเถ่ พัฒนาการแร่ จำกัด เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256508-88 โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ คำขอประทานบัตรที่ 2/2554 (ประทานบัตรเลขที่ 23993/16162) ของนายนรินทร์ เก่งธนทรัพย์ เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-95 โครงการ โรงแรม แคนทารี สมุย (KANTARY SAMUI) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-105 โครงการเดอะสแปลช เกาะช้าง (The Splash Koh Chang) (ส่วนขยาย) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-9 โครงการโรงแรม HT9 Hotel (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้ประโยชน์อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256503-49 โครงการ Distar Care อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256502-15 โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2544 (ประทานบัตรเลขที่ 30872/15719) เหมืองแร่ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...