Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท ครีเอทีฟ เทคโนโลยี จำกัด
สถานะของใบอนุญาต :
อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
14/2566
เริ่มวันที่ :
17/10/2566
หมดอายุวันที่ :
16/10/2569
ที่อยู่ :
เลขที่ 25/83-84 ซอย ซ.ชินเขต ถนน ถ.งามวงศ์วาน แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ :
02-5806-844 02-5916-866
โทรสาร :
0-2589-0686
อีเมล :
crt2546@yahoo.com
เว็บไซต์ :
-
รายชื่อบุคคลธรรมดา ที่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จำนวน 2 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 เกรียงไกร ไชยภูมิ- ไม่มีใบอนุญาต
2 พยศ อ่อนสุวรรณ์3 ปี อนุญาต
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 3 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 พยศ อ่อนสุวรรณ์3 ปี อนุญาต
2 พัชรา บัวเลิศ3 ปี อนุญาต
3 สมยศ เอื้ออภิสิทธิ์วงค์2 ปี อนุญาต
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 7 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
1 ปนัดดา เปียผึ้ง - ไม่มีใบอนุญาต
2 วริยา มิตตา - ไม่มีใบอนุญาต
3 เมลานี ชวนกำเนิดการ - ไม่มีใบอนุญาต
4 อรนภา ถาหล้า - ไม่มีใบอนุญาต
5 ดรณ์ เอี่ยมผา - ไม่มีใบอนุญาต
6 เกรียงไกร ไชยภูมิ - ไม่มีใบอนุญาต
7 ประภัสสร สีมาลา - ไม่มีใบอนุญาต
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 22 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256603-21 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาแหล่งน้ำ ให้แก้ไขเพิ่มเติมรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256512-72 โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังบ้านเหล่า อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง พัฒนาแหล่งน้ำ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 15114 โครงการประตูระบายน้ำบ้านวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15113 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14279 โครงการประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร พัฒนาแหล่งน้ำ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14237 โครงการประตูระบายน้ำท่าแห อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร พัฒนาแหล่งน้ำ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14003 โครงการประตูระบายน้ำท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก พัฒนาแหล่งน้ำ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 13891 โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยสะตอ จังหวัดตราด พัฒนาแหล่งน้ำ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 11951 โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการวังหีบ จังหวัดนครศรีธรรมราช พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 11935 โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา พัฒนาแหล่งน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 9891 โครงการท่อส่งน้ำมัน บริษัท คูเวต ปิโตรเลี่ยม เอวิเอชั่น (ประเทศไทย) จำกัด พลังงาน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 9662 โครงการท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติภายในแหล่งผลิตดงมูล แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L27/43 จังหวัดกาฬสินธุ์ พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 9578 โครงการผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่งดงมูล แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L27/43 จังหวัดกาฬสินธุ์ พัฒนาปิโตรเลียม เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 6954 โครงการคลองประอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง ของกรมชลประทาน พัฒนาแหล่งน้ำ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 6952 โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาแหล่งน้ำ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 6949 โครงการชลประทานพิษณุโลก ฝั่งซ้าย ระยะที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก พัฒนาแหล่งน้ำ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 6948 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วด (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดลำพูน ของกรมชลประทาน พัฒนาแหล่งน้ำ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 6938 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง พัฒนาแหล่งน้ำ เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 6851 โครงการเจาะหลุมสำรวจปิโตรเลียม แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L7/50 จังหวัดพิษณุโลก ของบริษัท ทวินช่า ออยล์ ลิมิเต็ด พัฒนาปิโตรเลียม เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 1665 โครงการสำรวจออกแบบทางยกระดับ และการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเส้นทาง สาย พท. 3037 บ้านใสกลิ้ง-บ้านหัวป่า โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...