Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
สถานะของใบอนุญาต :
อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
8/2565
เริ่มวันที่ :
20/04/2565
หมดอายุวันที่ :
19/04/2568
ที่อยู่ :
เลขที่ 19/1-2 ซอย อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 7 ห้องเลขที่ 7D ถนน ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ :
0-2272-2727
โทรสาร :
0-2272-2728
อีเมล :
admin@greener.co.th
เว็บไซต์ :
รายชื่อผู้ชำนาญการ/ผู้จัดทำรายงานอิสระ จำนวน 1 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต สัญชาติ
1 นายคมกฤช ยิ้มเจริญ - ไม่มีใบอนุญาต ไทย
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 18 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต สัญชาติ
1 นายสรศักดิ์ ธรรมมาพิทักษ์พร - ไม่มีใบอนุญาต ไทย
2 นางดรุณี กิตติธรกุล - ไม่มีใบอนุญาต ไทย
3 นางสาวบุญฑริก ลีวงศ์ธนวิทย์ - ไม่มีใบอนุญาต ไทย
4 นายพงศ์สฤษดิ์ นกเกษม - ไม่มีใบอนุญาต ไทย
5 นายนัฐพร เกียงมะโน - ไม่มีใบอนุญาต ไทย
6 นางสาวพิมพรรณ ปัดไธสง - ไม่มีใบอนุญาต ไทย
7 นางสาวกุลวดี ตรามะณี - ไม่มีใบอนุญาต ไทย
8 นายชวฤทธิ์ ชะรอยรัมย์ - ไม่มีใบอนุญาต ไทย
9 นางสาวณัฏฐ์วสินทร์ โสภา - ไม่มีใบอนุญาต ไทย
10 นางสาวณัฐธิดา สองจันทึก - ไม่มีใบอนุญาต ไทย
11 นางสาวชวนพิศ ศรีบุญเรือง - ไม่มีใบอนุญาต ไทย
12 นางสาวณัฐพร พันกุล - ไม่มีใบอนุญาต ไทย
13 นางสาวจารุวรรณ มานุ้ย - ไม่มีใบอนุญาต ไทย
14 นายภาณุพงษ์ สถิตวัฒนาพร - ไม่มีใบอนุญาต ไทย
15 นางสาวธนัสถา บุญวิชัย - ไม่มีใบอนุญาต ไทย
16 นริศรากร พระสว่าง - ไม่มีใบอนุญาต -
17 กฤตภาส ธรรมเจริญ - ไม่มีใบอนุญาต -
18 นางสาวปรีดาภรณ์ วัฒนรัตน์ - ไม่มีใบอนุญาต -
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 100 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256509-125 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน สผ.รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256509-119 โครงการซีทู บาย อัสสกาญจน์ (C2 by ASAKAN) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน รับรายงานฉบับหลักเข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256509-14 โครงการ AMAZON RESIDENCE อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256508-79 โครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ของบริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256508-30 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมและหน่วยเสริมการผลิต (ส่วนขยายครั้งที่ 1) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256507-8 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14810 โครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะหนองใหญ่ ของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256505-49 โครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 (บุยายไบ) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256505-15 โครงการหน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้า พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15364 โครงการท่าเทียบเรือสยามสงขลา ของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15106 โครงการโรงงานหลอมสแตนเลสแท่งและผลิตท่อสแตนเลส ของบริษัท อาร์เมย์ไท จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14810 โครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะหนองใหญ่ ของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14732 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิต Phthalic Anhydride (PA) และ Dioctyl Phthalate (DOP) (ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14495 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและหน่วยเสริมการผลิต (ครั้งที่ 2) พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14478 โครงการโรงงานผลิตลวดเหล็ก (ส่วนขยายครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14405 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงไฟฟ้าอิสระ (ครั้งที่ 2) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14359 โครงการ นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14225 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวล ขนาด 25.9 เมกะวัตต์ พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 13546 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13357 โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ (ส่วนขยายครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...