Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
สถานะของใบอนุญาต :
อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
8/2565
เริ่มวันที่ :
20/04/2565
หมดอายุวันที่ :
19/04/2568
ที่อยู่ :
เลขที่ 19/1-2 ซอย อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 7 ห้องเลขที่ 7D ถนน ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ :
0-2272-2727
โทรสาร :
0-2272-2728
อีเมล :
admin@greener.co.th
เว็บไซต์ :
รายชื่อกรรมการบริษัท จำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
ไม่มีรายการ
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 2 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 คมกฤช ยิ้มเจริญ3 ปี อนุญาต
2 สุพัตรา ศรีสันต์2 ปี อนุญาต
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 15 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
1 สรศักดิ์ ธรรมมาพิทักษ์พร - ไม่มีใบอนุญาต
2 ดรุณี กิตติธรกุล - ไม่มีใบอนุญาต
3 บุญฑริก ลีวงศ์ธนวิทย์ - ไม่มีใบอนุญาต
4 พงศ์สฤษดิ์ นกเกษม - ไม่มีใบอนุญาต
5 ณัฏฐ์วสินทร์ โสภา - ไม่มีใบอนุญาต
6 ณัฐธิดา สองจันทึก - ไม่มีใบอนุญาต
7 ชวนพิศ ศรีบุญเรือง - ไม่มีใบอนุญาต
8 ณัฐพร พันกุล - ไม่มีใบอนุญาต
9 ชื่นกมล บ้านหมู่ - ไม่มีใบอนุญาต
10 วิภาวรรณ รังสินธุ์ - ไม่มีใบอนุญาต
11 สุภาพร รัตนบุตรา - ไม่มีใบอนุญาต
12 ธัญธรณ์ ธูปมงคล - ไม่มีใบอนุญาต
13 จิดาภา โคตรกันยา - ไม่มีใบอนุญาต
14 สุกานดา ปานศรี - ไม่มีใบอนุญาต
15 นริตา วิชา - ไม่มีใบอนุญาต
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 107 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 10631 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ขยะอันตรายและหน่วยผลิตไฟฟ้าขนาด 9.6 เมกะวัตต์ (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน อยู่ระหว่างเสนอ คชก. รายละเอียด
รายละเอียด 256603-56 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี (ครั้งที่ 4) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256603-31 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ครั้งที่ 3) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256602-92 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ (ครั้งที่ 4) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256601-82 โครงการ PINE อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 5511 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและหน่วยเสริมการผลิต (ครั้งที่ 3) พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 7522 โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลขนาด 12 เมกะวัตต์ ของบริษัท อีสานไบโอเพาเวอร์ จำกัด พลังงาน อยู่ระหว่างพิจารณาของหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต รายละเอียด
รายละเอียด 256511-7 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายโรงประกอบโลหกรรมแร่ทองคำ อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256509-125 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน สพ. รับทราบการขอถอนรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256509-119 โครงการซีทู บาย อัสสกาญจน์ (C2 by ASAKAN) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน สผ.รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256509-14 โครงการ AMAZON RESIDENCE อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256508-79 โครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ของบริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256508-30 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมและหน่วยเสริมการผลิต (ส่วนขยายครั้งที่ 1) บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256507-8 การเปลี่ยนแปลงราย โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256505-49 โครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 7 (บุยายไบ) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256505-15 โครงการหน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้า พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15364 โครงการท่าเทียบเรือสยามสงขลา ของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15106 โครงการโรงงานหลอมสแตนเลสแท่งและผลิตท่อสแตนเลส ของบริษัท อาร์เมย์ไท จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14810 โครงการนิคมอุตสาหกรรมโรจนะหนองใหญ่ ของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14732 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิต Phthalic Anhydride (PA) และ Dioctyl Phthalate (DOP) (ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...