Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท กรีนเนอร์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
สถานะของใบอนุญาต :
อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
8/2565
เริ่มวันที่ :
20/04/2565
หมดอายุวันที่ :
19/04/2568
ที่อยู่ :
เลขที่ 19/1-2 ซอย อาคารวังเด็ก 3 ชั้น 7 ห้องเลขที่ 7D ถนน ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง จอมพล เขต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ :
0-2272-2727
โทรสาร :
0-2272-2728
อีเมล :
admin@greener.co.th
เว็บไซต์ :
รายชื่อบุคคลธรรมดา ที่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
ไม่มีรายการ
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 2 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 คมกฤช ยิ้มเจริญ3 ปี อนุญาต
2 สุพัตรา ศรีสันต์2 ปี อนุญาต
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 16 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
1 รัฐชา ศิริบุรมย์ - ไม่มีใบอนุญาต
2 สรศักดิ์ ธรรมมาพิทักษ์พร - ไม่มีใบอนุญาต
3 ดรุณี กิตติธรกุล - ไม่มีใบอนุญาต
4 บุญฑริก ลีวงศ์ธนวิทย์ - ไม่มีใบอนุญาต
5 ณัฐธิดา สองจันทึก - ไม่มีใบอนุญาต
6 ชวนพิศ ศรีบุญเรือง - ไม่มีใบอนุญาต
7 ณัฐพร พันกุล - ไม่มีใบอนุญาต
8 ชื่นกมล บ้านหมู่ - ไม่มีใบอนุญาต
9 วิภาวรรณ รังสินธุ์ - ไม่มีใบอนุญาต
10 สุภาพร รัตนบุตรา - ไม่มีใบอนุญาต
11 ธัญธรณ์ ธูปมงคล - ไม่มีใบอนุญาต
12 จิดาภา โคตรกันยา - ไม่มีใบอนุญาต
13 นริตา วิชา - ไม่มีใบอนุญาต
14 พัชราภรณ์ พจนอารี - ไม่มีใบอนุญาต
15 สุพรรษา ศรีวะวงค์ - ไม่มีใบอนุญาต
16 สุภาพรรณ สมทรัพย์เจริญ - ไม่มีใบอนุญาต
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 113 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 9573 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ (ส่วนขยายครั้งที่ 1) ครั้งที่ 3 อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน อยู่ระหว่างพิจารณาของหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต รายละเอียด
รายละเอียด 9573 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ (ครั้งที่ 5) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ยื่นขอถอนรายงาน เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256505-15 โครงการหน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้า (ครั้งที่ 1) พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256607-16 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ระนอง (ท่าเรือระนอง) จังหวัดระนอง (ครั้งที่ 1) โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ รายงานไม่ถูกต้อง/ไม่ครบถ้วน รายละเอียด
รายละเอียด 256607-15 โครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 19 อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256607-11 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการหน่วยผลิตไอน้ำและไฟฟ้า (ครั้งที่ 1) พลังงาน สผ. รับทราบการขอยุติรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 6975 โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลในโรงงานน้ำตาล บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด พลังงาน อยู่ระหว่างเสนอ คชก. รายละเอียด
รายละเอียด 10631 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการกำจัดกากอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ขยะอันตรายและหน่วยผลิตไฟฟ้าขนาด 9.6 เมกะวัตต์ (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256603-56 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี (ครั้งที่ 4) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256603-31 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 (ครั้งที่ 3) ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ระยอง 36 จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256602-92 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ (ครั้งที่ 4) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256601-82 โครงการ PINE อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 5511 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมและหน่วยเสริมการผลิต (ครั้งที่ 3) พลังงาน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 7522 โครงการโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลขนาด 12 เมกะวัตต์ ของบริษัท อีสานไบโอเพาเวอร์ จำกัด พลังงาน อยู่ระหว่างพิจารณาของหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต รายละเอียด
รายละเอียด 256511-7 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายโรงประกอบโลหกรรมแร่ทองคำ อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256509-125 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการสวนอุตสาหกรรม 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค (ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน สพ. รับทราบการขอถอนรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256509-119 โครงการซีทู บาย อัสสกาญจน์ (C2 by ASAKAN) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน สผ.รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256509-14 โครงการ AMAZON RESIDENCE อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256508-79 โครงการโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ของบริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256508-30 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมและหน่วยเสริมการผลิต (ส่วนขยายครั้งที่ 1) บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...