Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะ :
ได้รับใบอนุญาตแล้ว
อายุใบอนุญาต :
3 ปี
เลขที่ใบอนุญาต :
23/2562
เริ่มวันที่ :
18/09/2562
หมดอายุวันที่ :
17/09/2565
ที่อยู่ :
เลขที่ 123 ถนน ถนนมิตรภาพ ตำบล ขามเรียง อำเภอ หนองวัวซอ จังหวัด ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ :
0-4320-2222
โทรสาร :
0-4320-3352
อีเมล :
test@hotmail.com
เว็บไซต์ :
-
รายชื่อผู้ชำนาญการ/ผู้จัดทำรายงานอิสระ จำนวน 2 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นางวันเพ็ญ วิโรจนกูฏ - - ไทย
2 นายพฤกษ์ ตัญตรัยรัตน์ - - ไทย
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 12 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นายสมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ - -
2 นางสาวชัญญา อภิปาลกุล - -
3 นายโพยม สราภิรมย์ - -
4 นางสาวชุลีรัตน์ พรมเหลา - -
5 นางสาวศรีรัตน์ สุวรรณาคม - -
6 นายฤทธิรงค์ จังโกฏิ - - ไทย
7 นางสาวสุภาวดี ยอดทองดี - - ไทย
8 นางสาวศุภวรรณ ขันโททอง - - ไทย
9 นายวุฒิพงศ์ มหาคำ - - ไทย
10 นายนัฐชานนท์ เขาราธ - - ไทย
11 นายพจน์ ภาคภูมิ - - ไทย
12 นางธนาภรณ์ ทนุวรรณ์ - - ไทย
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 75 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256505-73 โครงการโรงแรม ดิ ไอเดิล (The Idle) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256505-69 โครงการ Treasure Prime อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256505-32 โครงการ โรงแรม LD Pattaya (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-30 โครงการโรงพยาบาลโชคชัย (ส่วนขยาย) อาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง แบบเลขที่ 10725 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15449 โครงการ Chicchill@Eravana อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15400 โครงการ 39 LUXURY SUITES อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15345 โครงการ The Ninth Pattaya (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15331 โครงการ Knightsbridge Central อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15321 โครงการก่อสร้างอาคารพักอาจารย์แพทย์ 96 ห้อง ของโรงพยาบาลสุรินทร์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15127 โครงการ 23 LUXURY SUITES อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15079 โครงการ Chamonix Condominium อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15038 โครงการ Archita Hotel อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15018 โครงการ เคป รีสอร์ท อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14961 โครงการ Citadines Connect Sukhumvit 51 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14902 โครงการก่อสร้างอาคารพักบุคลากร 100 ยูนิต และ 96 ยูนิต ของโรงพยาบาลยโสธร อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14652 โครงการ โรงพยาบาลชุมแพ (ส่วนขยาย) อาคารพักเจ้าหน้าที่ (96 ยูนิต 8 ชั้น) แบบเลขที่ 10950 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14616 โครงการ โรงพยาบาลปักธงชัย (ส่วยขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 7 ชั้น 156 เตียง แบบเลขที่ 10945 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14613 โครงการ อาคารโรงพยาบาลด่านขุนทด (ส่วนขยาย) อาคารหอผู้ป่วยใน 5 ชั้น 114 เตียง ของโรงพยาบาลด่านขุนทด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14604 โครงการศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข (ระยะขยาย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14428 โครงการโรงแรมบ้านคุณนาย (เปลี่ยนการใช้อาคารจากอาคารอยู่อาศัยรวมเป็นโรงแรม) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...