Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานะของใบอนุญาต :
อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
24/2565
เริ่มวันที่ :
12/10/2565
หมดอายุวันที่ :
11/10/2568
ที่อยู่ :
เลขที่ 123 ถนน ถนนมิตรภาพ ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ :
043-009700
โทรสาร :
043-202216
อีเมล :
info@kku.ac.th
เว็บไซต์ :
รายชื่อบุคคลธรรมดา ที่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
ไม่มีรายการ
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 2 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 วันเพ็ญ วิโรจนกูฏ3 ปี อนุญาต
2 พฤกษ์ ตัญตรัยรัตน์3 ปี อนุญาต
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 9 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
1 สมศักดิ์ พิทักษานุรัตน์ - ไม่มีใบอนุญาต
2 ชัญญา อภิปาลกุล - ไม่มีใบอนุญาต
3 โพยม สราภิรมย์ - ไม่มีใบอนุญาต
4 ชุลีรัตน์ พรมเหลา - ไม่มีใบอนุญาต
5 ศรีรัตน์ สุวรรณาคม - ไม่มีใบอนุญาต
6 ฤทธิรงค์ จังโกฏิ - ไม่มีใบอนุญาต
7 ศุภวรรณ ขันโททอง - ไม่มีใบอนุญาต
8 ศศินา บุตรนคร - ไม่มีใบอนุญาต
9 ศศินา บุตรนคร - ไม่มีใบอนุญาต
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 114 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256706-16 โรงแรม 8 ชั้น อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน รับรายงานฉบับหลักเข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256705-30 โครงการโรงแรม 8 ชั้น อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จำหน่ายเรื่องออกจากระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256705-13 โครงการ รีเจ้นท์โฮม ประชาชื่น อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน สผ.รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256704-42 โรงแรม 8 ชั้น อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จำหน่ายเรื่องออกจากระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256704-13 โครงการโรงแรม 8 ชั้น อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จำหน่ายเรื่องออกจากระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256703-15 โครงการ The Crystal Hill อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน อยู่ระหว่างเสนอ คชก. (จังหวัด) รายละเอียด
รายละเอียด 256702-42 โครงการ เจเอ วิลล่า พัทยา (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน อยู่ระหว่างเสนอ คชก. (จังหวัด) รายละเอียด
รายละเอียด 256702-41 โครงการ The Crystal Hill อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จำหน่ายเรื่องออกจากระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256701-41 โครงการ เจเอ วิลล่า พัทยา (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จำหน่ายเรื่องออกจากระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256701-40 โครงการ The Crystal Hill อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จำหน่ายเรื่องออกจากระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256701-2 โครงการ เจเอ วิลล่า พัทยา (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จำหน่ายเรื่องออกจากระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256701-1 โครงการ The Crystal Hill อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จำหน่ายเรื่องออกจากระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256612-32 โครงการ แชปท์ สามเหลี่ยม (Chapt Samliam) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256612-23 โครงการ เจเอ วิลล่า พัทยา (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จำหน่ายเรื่องออกจากระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256612-22 โครงการ The Crystal Hill อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จำหน่ายเรื่องออกจากระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256611-44 โครงการ The Crystal Hill อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จำหน่ายเรื่องออกจากระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256611-43 โครงการ เจเอ วิลล่า พัทยา (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จำหน่ายเรื่องออกจากระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256610-44 โครงการ The Crystal Hill อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จำหน่ายเรื่องออกจากระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256610-3 โครงการ เจเอ วิลล่า พัทยา (ดัดแปลงและเปลี่ยนการใช้อาคาร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จำหน่ายเรื่องออกจากระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256609-91 โครงการ The Crystal Hill อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จำหน่ายเรื่องออกจากระบบ รายละเอียด


Loading...