Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท แอร์เซฟ จำกัด
สถานะของใบอนุญาต :
อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
16/2565
เริ่มวันที่ :
15/09/2565
หมดอายุวันที่ :
14/09/2568
ที่อยู่ :
เลขที่ 235/14 ถนน ถนนราษฎร์พัฒนา แขวง สะพานสูง เขต สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ :
02-540-0055
โทรสาร :
-
อีเมล :
airsave@hotmail.com
เว็บไซต์ :
-
รายชื่อบุคคลธรรมดา ที่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
ไม่มีรายการ
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 2 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 มีนา พิทยโสภณกิจ3 ปี อนุญาต
2 ประพาภรณ์ ไชยศรี3 ปี อนุญาต
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 5 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
1 ฝ่า ลี้อบาย - ไม่มีใบอนุญาต
2 จารุณี ลี้อบาย - ไม่มีใบอนุญาต
3 จิราพร สถิรถาวรกุล - ไม่มีใบอนุญาต
4 วสุ พิทยโสภณกิจ - ไม่มีใบอนุญาต
5 วิภูษณะ ปานจิตต์ - ไม่มีใบอนุญาต
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 185 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 2093 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงผลิตเหล็กหล่อสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ครั้งที่ 3 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน อยู่ระหว่างพิจารณาของหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต รายละเอียด
รายละเอียด 6173 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลินชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร (ครั้งที่ 3) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ยื่นขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 3910 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์เหลวในเขตจังหวัดระยอง (ครั้งที่ 4) โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ อยู่ระหว่างพิจารณาของหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต รายละเอียด
รายละเอียด 3355 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแบบโคเจนเนอเรชั่น (ครั้งที่ 10) พลังงาน คชก. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด รายละเอียด
รายละเอียด 11900 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 3 (ครั้งที่ 3) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน อยู่ระหว่างเสนอ คชก. รายละเอียด
รายละเอียด 256604-47 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ำตาลสระบุรี พลังงาน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256604-12 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลินชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร (ครั้งที่ 3) บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256602-67 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (ครั้งที่ 1) ของบริษัท ชิน-เอ ไฮ เทค จำกัด (สาขานวนคร) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256602-65 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กทุบขึ้นรูป (ครั้งที่ 1) บริษัท สมบูรณ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256602-28 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเซีย (สุวรรณภูมิ) (ครั้งที่ 5) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 3551 โครงการโรงงานผลิตเหล็กเส้น ส่วนขยาย อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256506-131 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสาร Purified Terephthalic Acid (PTA) (ครั้งที่ 5) บริษัท อินโดรามา ปิโตรเคม จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-113 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย คลีน ชลบุรี (ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-36 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33 (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-18 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสารอะคริโลไนไตรล์ และสารเมทิลเมตะคริเลต (ครั้งที่ 4) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15403 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์เหลว ครั้งที่ 3 ของบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15276 โครงการ ระบบท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ ของบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15190 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน (ครั้งที่ 1) บริษัท เก็คโค่-วัน จำกัด พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15065 โครงการระบบท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15033 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงผลิตเหล็กหล่อสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ครั้งที่ 3 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...