Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท แอร์เซฟ จำกัด
สถานะ :
อนุญาต
อายุใบอนุญาต :
3 ปี
เลขที่ใบอนุญาต :
16/2565
เริ่มวันที่ :
15/09/2565
หมดอายุวันที่ :
14/09/2568
ที่อยู่ :
เลขที่ 235/14 ถนน ถนนราษฎร์พัฒนา แขวง สะพานสูง เขต สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ :
02-540-0055
โทรสาร :
-
อีเมล :
airsave@hotmail.com
เว็บไซต์ :
-
รายชื่อผู้ชำนาญการ/ผู้จัดทำรายงานอิสระ จำนวน 2 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นางมีนา พิทยโสภณกิจ - - ไทย
2 นางสาวประพาภรณ์ ไชยศรี - -
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 5 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นายฝ่า ลี้อบาย - - ไทย
2 นางจารุณี ลี้อบาย - - ไทย
3 นางสาวจิราพร สถิรถาวรกุล - - ไทย
4 นางสาววสุ พิทยโสภณกิจ - - ไทย
5 นายวิภูษณะ ปานจิตต์ - - ไทย
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 173 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256506-131 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิต Purified Terephthalic Acid (PTA) (ครั้งที่ 5) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-113 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย คลีน ชลบุรี (ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-36 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33 (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-18 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสารอะคริโลไนไตรล์ และสารเมทิลเมตะคริเลต (ครั้งที่ 4) อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15403 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือและคลังผลิตภัณฑ์เหลว ครั้งที่ 3 ของบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15276 โครงการ ระบบท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ ของบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15190 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ (รายงาน EHIA) โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อน (ครั้งที่ 1) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15065 โครงการระบบท่อขนส่งผลิตภัณฑ์ พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15033 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงผลิตเหล็กหล่อสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ครั้งที่ 3 ของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14930 โครงการ ศุภาลัย พรีเมียร์ (ศุภาลัย พรีเมียร์ รัชดา-นราธิวาส-สาทร) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14886 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย คลีน ชลบุรี (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14525 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 14193 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ครั้งที่ 2) ของบริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14109 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โครงการโรงผลิตเหล็กหล่อสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์ (ส่วนขยาย ครั้งที่ 2) ครั้งที่ 1 ของบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13681 โครงการขยายโรงงานหลอมอลูมิเนียม ของบริษัท อาซาฮี อลูมิเนียม จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13354 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงงานผลินชิ้นส่วนยานยนต์และชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร ครั้งที่ 1 อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 13264 โครงการนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33 อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 12514 โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชชลบุรี อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 12123 โครงการศูนย์สาธารณูปการกลาง พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 11900 โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด แห่งที่ 3 อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...