Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท เอ็นไวร์ไซน์ จำกัด
สถานะของใบอนุญาต :
อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
18/2564
เริ่มวันที่ :
23/07/2564
หมดอายุวันที่ :
21/07/2567
ที่อยู่ :
เลขที่ อาคารวิชั่น บิสิเนส ปาร์ค ชั้นที่ 3 เลขที่ 7 ซอย ซอยอินทรา 55/8 ถนน ถนนรามอินทรา แขวง ท่าแร้ง เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ :
0-2347-0154-5
โทรสาร :
0-2347-0156
อีเมล :
envisign@outlook.com
เว็บไซต์ :
รายชื่อบุคคลธรรมดา ที่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
ไม่มีรายการ
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 2 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 ทรงฤทธิ์ นนทนำ2 ปี อนุญาต
2 เรณู ศรีสมุทร2 ปี อนุญาต
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 8 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
1 วริษา วิชัยดิษฐ - ไม่มีใบอนุญาต
2 นิตยา สิงหาวงค์ 2 อนุญาต
3 สิรินาฏ ใจเข้ม - ไม่มีใบอนุญาต
4 ยุภาวรรณ เทพสี - ไม่มีใบอนุญาต
5 ธงไชย แซ่อึ้ง - ไม่มีใบอนุญาต
6 จันทร์เพ็ญ จับทอง - ไม่มีใบอนุญาต
7 จารุวรรณ อามาตย์ชาดี - ไม่มีใบอนุญาต
8 วิลัยลักษณ์ คันศร - ไม่มีใบอนุญาต
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 53 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256703-61 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณก๊าซวังน้อย พลังงาน อยู่ระหว่างเสนอ คชก รายละเอียด
รายละเอียด 256701-61 รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อรองรับโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำใน สปป.ลาว (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1) โครงการที่อยู่ในพื้นที่คุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1 สผ.รับรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256701-32 โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท ไทยซิง สตีล จำกัด และบริษัท หยงซิง สตีล (ไทยแลนด์) จำกัด พลังงาน ไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน อยู่ระหว่างแก้ไข รายละเอียด
รายละเอียด 256701-17 โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด พลังงาน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256505-91 โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ พลังงาน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 11166 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) พลังงาน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 15282 โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช - นครนายก - สระบุรี โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ อยู่ระหว่างเสนอ คชก. รายละเอียด
รายละเอียด 256505-91 โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ พลังงาน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256603-51 โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังบริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศไทย) จำกัด และนิคมอุตสาหกรรมโรจนะหนองใหญ่ พลังงาน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 11166 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 (ครั้งที่ 5) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน สพ. รับทราบการขอถอนรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 11166 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 (ครั้งที่ 5) ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน ยื่นขอถอนรายงาน เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256512-55 งานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้า 22 kV ช่วงสถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 4 ถึงจุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตามโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 2 และงานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้า 115 kV ช่วงสถานีไฟฟ้ากาญจนบุรี 4 ถึงสถานีไฟฟ้าบริเวณพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมกาญจนบุรี พลังงาน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 6926 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี พลังงาน อยู่ระหว่างเสนอ คชก. รายละเอียด
รายละเอียด 14443 โครงการวางระบบจำหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยังเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมนวนคร (นครราชสีมา) พลังงาน คชก. รับทราบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด รายละเอียด
รายละเอียด 256505-91 โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ พลังงาน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 256505-37 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะและศูนย์พลังงานแห่งชาติ (ปทุมธานี-พญาไท) (ครั้งที่ 1) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256505-31 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ นวนคร-รังสิต (ครั้งที่ 1) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-16 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP 4 ของ ปตท. ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-15 โครงการระบบข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ ตาก 2 - แม่สอด (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม) พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15282 โครงการทางพิเศษสายฉลองรัช - นครนายก - สระบุรี โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...