Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สถานะของใบอนุญาต :
อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
24/2564
เริ่มวันที่ :
04/11/2564
หมดอายุวันที่ :
03/11/2567
ที่อยู่ :
เลขที่ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1/6 ซอย รามคำแหง 145 ถนน - แขวง สะพานสูง เขต สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ :
0-2373 7799
โทรสาร :
0-2373 7979
อีเมล :
admin@tet1995.com
เว็บไซต์ :
-
รายชื่อบุคคลธรรมดา ที่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
ไม่มีรายการ
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 4 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 สมชาย ปิยะวรสกุล3 ปี อนุญาต
2 วาสนา จุ้ยเปรี่ยม3 ปี อนุญาต
3 พิมลวรรณ ผู้มีสัตย์3 ปี อนุญาต
4 มณฑยา เซ่งศรี2 ปี อนุญาต
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 27 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
1 วรรณศิริ สุริยวงศ์ - ไม่มีใบอนุญาต
2 กังสดาล จอกสูงเนิน - ไม่มีใบอนุญาต
3 กาญจนา เศษสุวรรณ์ - ไม่มีใบอนุญาต
4 สุภัคชญา อยู่นิ่ม - ไม่มีใบอนุญาต
5 พัชรี ศรีคร้าม - ไม่มีใบอนุญาต
6 ศรีสุดา นวนนงค์ - ไม่มีใบอนุญาต
7 สุทินธ์ โพธิ์เปี้ยศรี - ไม่มีใบอนุญาต
8 อมรรัตน์ ตั้งวชิรพันธุ์ - ไม่มีใบอนุญาต
9 กนกวรรณ สังข์เอี่ยม - ไม่มีใบอนุญาต
10 จริยา รัตนบุญ - ไม่มีใบอนุญาต
11 ธณัทอร เฝือสูงเนิน - ไม่มีใบอนุญาต
12 สภาวัลย์ วัฒนเกริก - ไม่มีใบอนุญาต
13 อังคนา อึ้งภัทรศิลป์ - ไม่มีใบอนุญาต
14 วิภา ศุภกรรม - ไม่มีใบอนุญาต
15 ศศิประภา สินธุรัตน์ - ไม่มีใบอนุญาต
16 ชนัญชิดา รูปเหลี่ยม - ไม่มีใบอนุญาต
17 กนกวรรณ อัครผล - ไม่มีใบอนุญาต
18 มนทิรา มุงสูงเนิน - ไม่มีใบอนุญาต
19 กฤตย เจริญรวย - ไม่มีใบอนุญาต
20 สรารัตน์ นนทไชย - ไม่มีใบอนุญาต
21 ธิติยา สง่าราษฏร์ - ไม่มีใบอนุญาต
22 ฐาณิตา สงเคราะห์ - ไม่มีใบอนุญาต
23 ภคพล มหาวงศ์ - ไม่มีใบอนุญาต
24 สุวรรณา ถนอมศักดิ์ - ไม่มีใบอนุญาต
25 กิตติพิชญ์ ศรีบัวบาน - ไม่มีใบอนุญาต
26 สุณิสา หนูแก้ว - ไม่มีใบอนุญาต
27 ศิริรัตน์ อินต๊ะนัย - ไม่มีใบอนุญาต
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 210 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 6794 โครงการโรงงานผลิตลูกบดซีเมนต์ ของบริษัท มากอตโต จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน อยู่ระหว่างเสนอ คชก. รายละเอียด
รายละเอียด 15197 โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น (ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน คชก. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด รายละเอียด
รายละเอียด 256504-27 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล พลังงาน คชก. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด รายละเอียด
รายละเอียด 256702-18 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 (ครั้งที่ 3) โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ อยู่ระหว่างเสนอ คชก รายละเอียด
รายละเอียด 256702-15 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัยคุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 (ครั้งที่ 3) โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ อยู่ระหว่างเสนอ คชก รายละเอียด
รายละเอียด 256504-27 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล พลังงาน สพ. รับทราบการขอถอนรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256701-54 โครงการนิคมอุตสาหกรรมแอลพีพี นครสวรรค์ อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256701-42 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 5) บริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด (ชลบุรี) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-4 โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล บริษัท น้ำตาลนิวกว้างสุ้นหลี จำกัด (อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน รับรายงานฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 15197 โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมไทยอีสเทิร์น (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน รับรายงานฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256505-81 โครงการ เจริญสินธานี 349 อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ยื่นขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 14482 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ำตาล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) พลังงาน รายงานฉบับสมบูรณ์ไม่ครบถ้วน รายละเอียด
รายละเอียด 256610-24 โรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ำตาล (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) พลังงาน สพ. รับทราบการขอถอนรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256610-2 โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน อยู่ระหว่างเสนอ คชก รายละเอียด
รายละเอียด 11823 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสังกะสีแท่ง สังกะสีผสมและลวดสังกะสี (ส่วนขยาย) (ครั้งที่ 3) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน อยู่ระหว่างพิจารณาของหน่วยงานอนุมัติ/อนุญาต รายละเอียด
รายละเอียด 256607-64 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสังกะสีแท่ง สังกะสีผสมและลวดสังกะสี (ส่วนขยาย) (ครั้งที่ 3) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 9950 รายงานการเปลี่ยนเเปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งเเวดล้อม โครงการโรงหลอมอะลูมิเนียม (ครั้งที่ 4) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน รับรายงานฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 9739 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานปูนซีเมนต์ท่าหลวง (ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน เห็นชอบและเผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 747 โครงการเขตประกอบการอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค (ส่วนขยาย) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน คชก. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด รายละเอียด
รายละเอียด 256605-31 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าขนาดเล็ก บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ (อ่างทอง) 1 จำกัด พลังงาน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...