Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สถานะของใบอนุญาต :
อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
24/2564
เริ่มวันที่ :
04/11/2564
หมดอายุวันที่ :
03/11/2567
ที่อยู่ :
เลขที่ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1/6 ซอย รามคำแหง 145 ถนน - แขวง สะพานสูง เขต สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ :
0-2373 7799
โทรสาร :
0-2373 7979
อีเมล :
admin@tet1995.com
เว็บไซต์ :
-
รายชื่อกรรมการบริษัท จำนวน 0 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
ไม่มีรายการ
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 3 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 สมชาย ปิยะวรสกุล3 ปี อนุญาต
2 วาสนา จุ้ยเปรี่ยม3 ปี อนุญาต
3 พิมลวรรณ ผู้มีสัตย์3 ปี อนุญาต
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 31 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
1 วรรณศิริ สุริยวงศ์ - ไม่มีใบอนุญาต
2 กังสดาล จอกสูงเนิน - ไม่มีใบอนุญาต
3 กาญจนา เศษสุวรรณ์ - ไม่มีใบอนุญาต
4 สุภัคชญา อยู่นิ่ม - ไม่มีใบอนุญาต
5 พัชรี ศรีคร้าม - ไม่มีใบอนุญาต
6 ศรีสุดา นวนนงค์ - ไม่มีใบอนุญาต
7 สุทินธ์ โพธิ์เปี้ยศรี - ไม่มีใบอนุญาต
8 อมรรัตน์ ตั้งวชิรพันธุ์ - ไม่มีใบอนุญาต
9 กนกวรรณ สังข์เอี่ยม - ไม่มีใบอนุญาต
10 จริยา รัตนบุญ - ไม่มีใบอนุญาต
11 ธณัทอร เฝือสูงเนิน - ไม่มีใบอนุญาต
12 สภาวัลย์ วัฒนเกริก - ไม่มีใบอนุญาต
13 อังคนา อึ้งภัทรศิลป์ - ไม่มีใบอนุญาต
14 วิภา ศุภกรรม - ไม่มีใบอนุญาต
15 ศศิประภา สินธุรัตน์ - ไม่มีใบอนุญาต
16 ชนัญชิดา รูปเหลี่ยม - ไม่มีใบอนุญาต
17 กนกวรรณ อัครผล - ไม่มีใบอนุญาต
18 มนทิรา มุงสูงเนิน - ไม่มีใบอนุญาต
19 กฤตย เจริญรวย - ไม่มีใบอนุญาต
20 ณัฐวุฒิ สว่างเพาะ - ไม่มีใบอนุญาต
21 สรารัตน์ นนทไชย - ไม่มีใบอนุญาต
22 ธิติยา สง่าราษฏร์ - ไม่มีใบอนุญาต
23 ฐาณิตา สงเคราะห์ - ไม่มีใบอนุญาต
24 กนกพล มหันต์ - ไม่มีใบอนุญาต
25 ภคพล มหาวงศ์ - ไม่มีใบอนุญาต
26 สุวรรณา ถนอมศักดิ์ - ไม่มีใบอนุญาต
27 อัษฎายุทธ วงศ์สารสิน - ไม่มีใบอนุญาต
28 กิตติพิชญ์ ศรีบัวบาน - ไม่มีใบอนุญาต
29 สุณิสา หนูแก้ว - ไม่มีใบอนุญาต
30 ศิริรัตน์ อินต๊ะนัย - ไม่มีใบอนุญาต
31 อรัญญา สุธาพจน์ - ไม่มีใบอนุญาต
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 186 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256602-78 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการโรงงานหล่อชิ้นส่วนเครื่องยนต์ประเภทเหล็กเเละอลูมิเนียม (ส่วนขยาย) (ครั้งที่ 3) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256511-6 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตเหล็กเส้นส่วนขยาย (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน สพ. รับทราบการขอถอนรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256511-2 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสังกะสีแท่ง สังกะสีผสมและลวดสังกะสี (ส่วนขยาย) (ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256510-6 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล ของบริษัท วิวรรธน์การเเกษตร จำกัด พลังงาน รายงานฉบับสมบูรณ์ไม่ครบถ้วน รายละเอียด
รายละเอียด 256509-85 โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล ของบริษัท วิวรรธน์การเกษตร จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน รับรายงานฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256509-62 โครงการท่าเทียบเรือ บริษัท เจซี มารีน พอร์ต จำกัด โครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 485 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมนครหลวง (ครั้งที่ 3) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน คชก. เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด รายละเอียด
รายละเอียด 256508-12 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 3) ของบริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256508-4 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 4) ของบริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256507-102 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ครัั้งที่ 3) ของบริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256507-61 โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ส่วนขยายครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-133 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย) (ครั้งที่ 2) พลังงาน สพ. รับทราบการขอถอนรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-125 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตลวดเหล็กเสริมยางรถยนต์ (ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-105 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสังกะสีแท่ง สังกะสีผสมและลวดสังกะสี (ส่วนขยาย) (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-76 โครงการโรงงานผลิตเบียร์ ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-74 โครงการโรงงานผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256505-81 โครงการ เจริญสินธานี หนองชาก อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน รับรายงานฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256504-78 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบวิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ครั้งที่ 3) ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-72 โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-27 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล พลังงาน สผ. รับรายงาน รายละเอียด


Loading...