Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
สถานะ :
ได้รับใบอนุญาตแล้ว
อายุใบอนุญาต :
3 ปี
เลขที่ใบอนุญาต :
24/2564
เริ่มวันที่ :
04/11/2564
หมดอายุวันที่ :
03/11/2567
ที่อยู่ :
เลขที่ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 1/6 ซอย รามคำแหง 145 ถนน - แขวง สะพานสูง เขต สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ :
0-2373 7799
โทรสาร :
0-2373 7979
อีเมล :
admin@tet1995.com
เว็บไซต์ :
-
รายชื่อผู้ชำนาญการ/ผู้จัดทำรายงานอิสระ จำนวน 3 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นายสมชาย ปิยะวรสกุล - - ไทย
2 นางสาววาสนา จุ้ยเปรี่ยม - - ไทย
3 นางสาวพิมลวรรณ ผู้มีสัตย์ - - ไทย
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 32 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นางสาววรรณศิริ สุริยวงศ์ - -
2 นางสาวกังสดาล จอกสูงเนิน - -
3 นางสาวกาญจนา เศษสุวรรณ์ - -
4 นางสาวสุภัคชญา อยู่นิ่ม - -
5 นางสาวพัชรี ศรีคร้าม - -
6 นางสาวศรีสุดา นวนนงค์ - -
7 นายสุทินธ์ โพธิ์เปี้ยศรี - - ไทย
8 นางอมรรัตน์ ตั้งวชิรพันธุ์ - - ไทย
9 นางสาวกนกวรรณ สังข์เอี่ยม - - ไทย
10 นางสาวจริยา รัตนบุญ - - ไทย
11 นางสาวธณัทอร เฝือสูงเนิน - - ไทย
12 นางสาวสภาวัลย์ วัฒนเกริก - - ไทย
13 นางสาวอังคนา อึ้งภัทรศิลป์ - - ไทย
14 นางสาววิภา ศุภกรรม - - ไทย
15 นางสาวศศิประภา สินธุรัตน์ - - ไทย
16 นางสาวชนัญชิดา รูปเหลี่ยม - - ไทย
17 นางสาวกนกวรรณ อัครผล - - ไทย
18 นางสาวมนทิรา มุงสูงเนิน - -
19 นางสาวมุจลินท์ ทรนงค์ - - ไทย
20 นางสาวดวงกมล อิศรางพร - - ไทย
21 นายกฤตย เจริญรวย - -
22 นายณัฐวุฒิ สว่างเพาะ - - ไทย
23 นางสาวสรารัตน์ นนทไชย - - ไทย
24 นางสาวธิติยา สง่าราษฏร์ - - ไทย
25 นางสาวฐาณิตา สงเคราะห์ - - ไทย
26 นายกนกพล มหันต์ - - ไทย
27 นายภคพล มหาวงศ์ - - ไทย
28 นางสุวรรณา ถนอมศักดิ์ - - ไทย
29 นายอัษฎายุทธ วงศ์สารสิน - - ไทย
30 นางสาวกัณณิกา ทองบุญโท - - ไทย
31 นางสาวสายธารทิพย์ โสภา - - ไทย
32 นางสาวสุพัตรา สงฤทธิ์ - -
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 179 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256508-12 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 3) ของบริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256508-4 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการโรงหลอมอะลูมิเนียม (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) (ครั้งที่ 4) ของบริษัท ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี (ประเทศไทย) จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256507-102 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (ครัั้งที่ 3) ของบริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256507-61 โครงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ส่วนขยายครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-133 โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวล (ส่วนขยาย) (ครั้งที่ 2) พลังงาน สพ. รับทราบการขอถอนรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-125 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตลวดเหล็กเสริมยางรถยนต์ (ครั้งที่ 2) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-105 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานผลิตสังกะสีแท่ง สังกะสีผสมและลวดสังกะสี (ส่วนขยาย) (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-76 โครงการโรงงานผลิตเบียร์ ของบริษัท โรงเบียร์ตะวันแดง 1999 จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256506-74 โครงการโรงงานผลิตแอลอกอฮอล์และสุรา (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256505-81 โครงการ เจริญสินธานี หนองชาก อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน อยู่ระหว่างเสนอ คชก. (จังหวัด) รายละเอียด
รายละเอียด 256504-78 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบวิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแอลกอฮอล์และสุรา (ครั้งที่ 3) ของบริษัท ตะวันแดง 1999 จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-72 โครงการโรงงานผลิตซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Resin) (ส่วนขยาย ครั้งที่ 1) ของบริษัท เอส แอนด์ แอล สเปเชียลตี้ โพลิเมอร์ จำกัด อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256504-27 โรงไฟฟ้าชีวมวล พลังงาน ไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน อยู่ระหว่างแก้ไข รายละเอียด
รายละเอียด 256504-10 โครงการ เจริญสินธานี หนองชาก อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จำหน่ายเรื่องออกจากระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256504-4 โครงการโรงงานผลิตน้ำตาล อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน อยู่ระหว่างแก้ไข รายละเอียด
รายละเอียด 256503-50 โครงการ เจริญสินธานี ลำพูน อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256503-11 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการนิคมอุตสาหกรรมเหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด ครั้งที่ 2 อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15417 โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรท และมอลโตเตกซ์ตรีน ของบริษัท เพียวเคมม์ จำกัด อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15370 โครงการโรงงานผลิตกลูโคส ฟรักโทส ซอร์บิทอล เดกซ์โทรส โมโนไฮเดรท และมอลโตเดกซ์ตริน ของบริษัท เพียวเคมม์ จำกัด (สาขาอยุธยา) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15223 รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหล่อชิ้นส่วนเครื่องจักร (ครั้งที่ 1) อุตสาหกรรมและระบบสาธารณูปโภคที่สนับสนุน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...