Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท เนเชอรัล โอเปอเรชั่น จำกัด
สถานะ :
ได้รับใบอนุญาตแล้ว
อายุใบอนุญาต :
3 ปี
เลขที่ใบอนุญาต :
35/2563
เริ่มวันที่ :
25/12/2563
หมดอายุวันที่ :
24/12/2566
ที่อยู่ :
เลขที่ 99/130 หมู่ที่ 5 ซอย ไทรม้า ถนน รัตนาธิเบศร์ ตำบล ไทรม้า อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ :
0-20756-7146
โทรสาร :
0-20756-7146
อีเมล :
natural_operation@hotmail.com
เว็บไซต์ :
-
รายชื่อผู้ชำนาญการ/ผู้จัดทำรายงานอิสระ จำนวน 1 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นางสาวเกษศิรินทร์ ฤทธิแสง - - ไทย
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 2 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นายนิพนธ์ เพชโรภาส - -
2 นางสาววิภาวดี บุณโยดม - - ไทย
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 11 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256506-10 โครงการ ริเวอร์ คอนโด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จำหน่ายเรื่องออกจากระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 15436 โครงการโรงแรม นิว แทรเวิลลอด์จ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 15047 โครงการ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง (อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและศัลยกรรม) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14507 โครงการ Castle Hotel อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14092 โครงการโรงแรม ไทย บัว ทาวเวอร์ (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครั้งที่ 2) ของบริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ทราเวล เทรดดิ้ง กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 12792 โครงการ โรงแรม ไทย บัว ทาวเวอร์ (ส่วนขยายและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 12213 โครงการ สมาร์ท แวลู คอนโด อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 11255 โครงการ โรงแรม ไทย บัว ทาวเวอร์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 10881 โครงการ โรงแรมสมบูรณ์โชคพัฒนา อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 10722 โครงการ โรงแรมพนม ริเวอรไซด์ อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 10380 โครงการ พอส ไอดี (Pause ID Project) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด


Loading...