Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท ฟลัดเวย์ จำกัด
สถานะของใบอนุญาต :
อนุญาต
เลขที่ใบอนุญาต :
1/2566
เริ่มวันที่ :
13/01/2566
หมดอายุวันที่ :
12/01/2569
ที่อยู่ :
เลขที่ 33 ชั้น 3 ซอย สังคมสงเคราะห์ 16 ถนน - แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ :
02-539-2576-77
โทรสาร :
02-539-2578 กด 1
อีเมล :
FLOODWAY2554@GMAIL.COM
เว็บไซต์ :
-
รายชื่อบุคคลธรรมดา ที่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน จำนวน 1 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 รุ่งทิพย์ ครุธน้อย3 ปี อนุญาต
รายชื่อบุคคลธรรมดา จำนวน 2 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต
1 วรวรรณ กุลวิรัชติวงศ์2 ปี อนุญาต
2 รุ่งทิพย์ ครุธน้อย3 ปี อนุญาต
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 7 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานะของใบอนุญาต
1 อังศุมา ประสานสันติ - ไม่มีใบอนุญาต
2 สาธิต เหลืองเจริญลาภ - ไม่มีใบอนุญาต
3 ภัทรประภา มณีโชติ - ไม่มีใบอนุญาต
4 จิราภรณ์ วันกุมภา - ไม่มีใบอนุญาต
5 ปฏิวัติ รัฐมนตรี - ไม่มีใบอนุญาต
6 พวงบุบผา ดำไสย - ไม่มีใบอนุญาต
7 กนกทัศน์ ยลปราโมทย์ - ไม่มีใบอนุญาต
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 6 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256602-89 โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านบานชื่น อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย) พัฒนาแหล่งน้ำ ไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน อยู่ระหว่างแก้ไข รายละเอียด
รายละเอียด 256602-26 โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านเกาะน้อย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (ภายใต้โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อาคารบังคับน้ำในแม่น้ำยม อำเภอลอง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย) พัฒนาแหล่งน้ำ ไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน อยู่ระหว่างแก้ไข รายละเอียด
รายละเอียด 256602-15 โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านเกาะน้อย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย พัฒนาแหล่งน้ำ จำหน่ายเรื่องออกจากระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256512-28 โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านหาดอ้อน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ พัฒนาแหล่งน้ำ ให้แก้ไขเพิ่มเติมรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 256511-66 โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ พัฒนาแหล่งน้ำ ไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน อยู่ระหว่างแก้ไข รายละเอียด
รายละเอียด 256510-43 อาคารบังคับน้ำบ้านวังน้ำเย็น อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พัฒนาแหล่งน้ำ ไม่ให้ความเห็นชอบรายงาน อยู่ระหว่างแก้ไข รายละเอียด


Loading...