Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
ชื่อนิติบุคคล :
บริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์ จำกัด
สถานะ :
อนุญาต
อายุใบอนุญาต :
3 ปี
เลขที่ใบอนุญาต :
3/2565
เริ่มวันที่ :
29/03/2565
หมดอายุวันที่ :
28/03/2568
ที่อยู่ :
เลขที่ 30/280 ซอย งามวงศ์วาน 47 แยก 7 (ชินเขต2/7) ถนน งามวงศ์วาน แขวง ทุ่งสองห้อง เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ :
020102011
โทรสาร :
020102011
อีเมล :
ivc2559.staff@gmail.com
เว็บไซต์ :
รายชื่อผู้ชำนาญการ/ผู้จัดทำรายงานอิสระ จำนวน 1 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นายสรัน วังใน - - ไทย
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 6 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 กิตติกานต์ โสภณศิริ - - ไทย
2 นางรุ่งกานต์ สุคชเดช - - ไทย
3 นางปุญญิศา ปียาชัยประภา - - ไทย
4 นางสาวพิมพ์พนิต พ่วงสมบัติ - - ไทย
5 นางศศิธร ชูมาก - -
6 นายกฤษดา ผุดอรุณ - - ไทย
จำนวนรายงานที่เป็นผู้จัดทำทั้งหมด 6 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
รายละเอียด 256508-57 โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสีสุก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พัฒนาแหล่งน้ำ รับรายงานฉบับหลักเข้าระบบ รายละเอียด
รายละเอียด 256502-31 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ (โครงการปรับปรุงกายภาพและก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่) โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 14392 โครงการ Regal Bangna (รีเกิล บางนา) อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 12548 โครงการ DOLCE LASALLE อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด
รายละเอียด 12428 โครงการ Regal Condo อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ รายละเอียด
รายละเอียด 12236 โครงการ เจาะสำรวจปิโตรเลียม หลุมเจาะสำรวจ YPT8 แปลงสำรวจบนบกหมายเลข L31/50 จังหวัดบุรีรัมย์ บริษัท ย่านฉาง ปิโตรเลียม (ไทยแลนด์) จำกัด พัฒนาปิโตรเลียม ให้ความเห็นชอบรายงาน รายละเอียด


Loading...