Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ข้อมูลผู้จัดทำรายงาน
สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด
สถานะ :
ได้รับใบอนุญาตแล้ว
อายุใบอนุญาต :
3 ปี
เลขที่ใบอนุญาต :
15/2564
เริ่มวันที่ :
17/06/2564
หมดอายุวันที่ :
16/06/2567
ที่อยู่ :
เลขที่ 429/6 หมู่บ้านพรีเมี่ยมเพลส 9 ถนน สุคนธสวัสดิ์ แขวง ลาดพร้าว เขต ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ :
02 150-7758-9
โทรสาร :
02 525-9594
อีเมล :
samart.envi@gmail.com
เว็บไซต์ :
-
รายชื่อผู้ชำนาญการ/ผู้จัดทำรายงานอิสระ จำนวน 2 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 นางสาวศศิธร ทรงประโคน - - ไทย
2 จตุพร ละอองคำ - - -
รายชื่อเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 9 คน
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล อายุใบอนุญาต สถานภาพใบอนุญาต สัญชาติ
1 สุรชัย ใหญ่สว่าง - - ไทย
2 นายวรวุฒิ ปิณฑะบุตร - - ไทย
3 กรแก้ว ทัศนศรี - - ไทย
4 ฝากสวรรค์ โพล้งหิรัญ - - ไทย
5 นางสาวเขมณัฏฐ์ รัตนนิกรเจริญ - - ไทย
6 นางสาวหทัยรัตน์ ชุ่มชื่น - - ไทย
7 กรรณิกา สมเชื้อเวียง - - -
8 เกริกเกียรติ วาดเขียน - - -
9 ชาลี เทียนทอง - - -
จำนวนรายงานทั้งหมด 0 รายงาน
รายละเอียด เลขที่รายงาน ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ สถานะการพิจารณา รายละเอียด
 ไม่มีรายการ
คู่มือการใช้งาน
ระบบผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน | ระบบฐานข้อมูล EIA | ระบบการยื่นรายงาน Monitor

Loading...