Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256703-9
ชื่อโครงการ :
โรงแรม ลา เวล่า เขาหลัก (ส่วนขยาย)
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ 2535
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
-
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
-
ประเภทโครงการ :
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประเภทโครงการรอง :
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
ที่ตั้งโครงการ :
ซอย- ถนน- ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
ปัจจุบันโครงการได้ก่อสร้างอาคารส่วนเดิมแล้ว ตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.1) ใบอนุญาตก่อสร้าง อ.1 เลขที่ 022/2559 ออกให้ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 ใบอนุญาตก่อสร้าง อ.1 เลขที่ 023/2559 ออกให้ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 ใบอนุญาตก่อสร้าง อ.1 เลขที่ 024/2559 ออกให้ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2559 ใบอนุญาตก่อสร้าง อ.1 เลขที่ 103/2559 ออกให้ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 ใบอนุญาตก่อสร้าง อ.1 เลขที่ 104/2559 ออกให้ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 ใบอนุญาตก่อสร้าง อ.1 เลขที่ 105/2559 ออกให้ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 ใบอนุญาตก่อสร้าง อ.1 เลขที่ 106/2559 ออกให้ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 และใบอนุญาตก่อสร้าง อ.1 เลขที่ 107/2559 ออกให้ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560 บริเวณพื้นที่ส่วนขยายปัจจุบันมีการก่อสร้างอาคารอาคาร คสล. ชั้นเดียว จำนวน 2 หลัง และเป็นลานเซิร์ฟสเก็ต
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
-


Loading...