Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256702-44
ชื่อโครงการ :
โครงการคีรีมันตรา รีสอร์ท (เปลี่ยนการใช้อาคาร)
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
IEE
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ 2535
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
-
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
-
ประเภทโครงการ :
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประเภทโครงการรอง :
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
ที่ตั้งโครงการ :
ซอยหัวหิน 156 ถนนเพชรเกษม ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน :
เจ้าของโครงการ :
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
มีอาคารบ้านเดี่ยวขนาดความสูง 2 ชั้น จำนวน 4 หลัง บ้านเดี่ยวขนาดความสูง 3 ชั้น จำนวน 2 หลัง พร้อมระบบสาธารณูปโภค โดยโครงการไม่มีการดัดแปลงอาคาร รวมทั้งเปิดให้บริการเข้าพักหรือใช้บริการที่โครงการแต่อย่างใด เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เทศบาลเมืองหัวหินได้แจ้งไว้ในใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ อ.5) ของอาคารบ้านเดี่ยว 2 ชั้น (แบบที่ 2) (แบบที่ 3) (แบบที่ 4) และอาคารบ้านเดี่ยว 3 ชั้น(แบบที่ 6) และดำเนินการขอรับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ อ.5) ของอาคารบ้านเดี่ยว 3 ชั้น (แบบที่ 5) ให้แล้วเสร็จ
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
-


Loading...