Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256702-24
ชื่อโครงการ :
โรงแรม บียอน รีสอร์ท เขาหลัก (ส่วนขยาย)
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ 2535
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
-
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
-
ประเภทโครงการ :
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประเภทโครงการรอง :
โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม
ที่ตั้งโครงการ :
- ซอยหมู่ที่ 1 ถนน- ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
ปัจจุบันโครงการได้ก่อสร้างแล้วเสร็จทุกอาคาร ตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ อ.1) ใบอนุญาตก่อสร้าง อ.1 เลขที่ 074/2554 ออกให้ 17 สิงหาคม 2554ใบอนุญาตก่อสร้าง อ.1 เลขที่ 083/2555 ออกให้ 17 สิงหาคม 2554 ใบอนุญาตก่อสร้าง อ.1 เลขที่ 045/2555 ออกให้ 25 มิถุนายน 2555 ใบอนุญาตก่อสร้าง อ.1 เลขที่ 085/2555 ออกให้ 24 สิงหาคม 2555 และใบอนุญาตก่อสร้าง อ.1 เลขที่ 1/2564 ออกให้ 29 มกราคม 2564
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
-


Loading...