Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256701-15
ชื่อโครงการ :
โครงการเหมืองแร่เหล็ก ประทานบัตรที่ 25501/15909
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เข้าข่ายตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ว่าด้วยการกำหนดโครงการ กิจการหรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2561
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
29/07/2537
ประเภทโครงการ :
เหมืองแร่
ประเภทโครงการรอง :
เหมืองแร่โลหะทุกชนิด
ที่ตั้งโครงการ :
ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110
นิติบุคคลผู้ทำรายงาน :
-
เจ้าของโครงการ :
-
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
ได้รับอนุมัติ/อนุญาตเปิดดำเนินการ และเปิดดำเนินการโครงการแล้ว
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
เจ้าของโครงการ : บริษัท ทรัพย์มินเนอรัลส์รีสอร์ทเซส จำกัด, นิติบุคคลผู้จัดทำรายงาน : บริษัท เอ็น เอส คอนซัลแทนท์ จำกัด


Loading...