Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256611-17
ชื่อโครงการ :
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 16 เมกะวัตต์ (ครั้งที่ 1)
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
จัดทำรายงานเพื่อเสนอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามที่กำหนดในมาตรการทั่วไปของหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์กระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 16 เมกะวัตต์ หนังสือที่ ทส 1009.7/5397 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2553
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
-
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
-
ประเภทโครงการ :
พลังงาน
ประเภทโครงการรอง :
โรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล
ที่ตั้งโครงการ :
123 ซอย- ถนน- ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
เริ่มก่อสร้างโครงการแล้ว,เปิดดำเนินการโครงการแล้ว
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
-


Loading...