Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256608-5
ชื่อโครงการ :
ขุดดิน-ถมดิน ไฮท์ โทน
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
IEE
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เป็นโครงการเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานฯ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัด ภูเก็ต พ.ศ. 2560
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
-
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
-
ประเภทโครงการ :
อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน
ประเภทโครงการรอง :
การขุด ตัก หรือลอก กรวด ดิน ดินลูกรัง และทรายบก
ที่ตั้งโครงการ :
- ซอยปฏัก 20 ถนน- ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
พื้นที่โครงการมีการปรับพื้นที่โครงการไปแล้วบางส่วน ตามใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดินตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 เลขที่ 33/2565 ออกให้ ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2565 (ภาคผนวก ค) ปัจจุบันได้หยุดการขุดดินถมดินแล้ว
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
-


Loading...