Smart EIA Logo
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดรายงาน
เลขที่รายงาน :
256605-14
ชื่อโครงการ :
โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 และ 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (การติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารผู้โดยสารของบริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำเย็น จำกัด)
ชื่อโครงการเดิม(ถ้ามี) :
-
ประเภทรายงาน :
EHIA
เหตุผลในการขอเสนอรายงาน :
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการ กิจการ หรือการดําเนินการ ที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต ของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรงโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 และ 4 ทสภ.
เลขที่หนังสือเห็นชอบ :
-
วันที่แจ้งเห็นชอบ :
-
ประเภทโครงการ :
โครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ
ประเภทโครงการรอง :
ระบบขนส่งทางอากาศ
ที่ตั้งโครงการ :
ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
เจ้าของโครงการเดิม (ถ้ามี) :
-
สถานภาพของโครงการ :
เริ่มก่อสร้างโครงการแล้ว,เริ่มติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาอาคารผู้โดยสารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 แล้วเสร็จ 30 พฤศจิกายน 2564 ปัจจุบันยังไม่ได้เปิดใช้งาน
เลขที่ใบอนุญาต/คำขอ :
-
หน่วยงานอนุญาต :
-
หมายเหตุ :
-


Loading...